72974. lajstromszámú szabadalom • Rostpótló illetve keverékanyag

Megjelent 1918. évi december hó 224-án. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. 'Í4 SZABADALMI LEÍRÁS 72974. szám. XIV/a/1. OSZTÁLY BS Rostpótló, illetve keverékanyag. LÖWI RUDOLF, AZ ERSTE OESTERREICHISCHE MECHANISCHE PUTZWOLLFABRIK RUDOLF LÖWI CÉG TULAJDONOSA BÉCSBEN. A bejelentés napja 1917 jalius hó 28-ika. Jelen találmány tárgya új_ rostpótanyag |-faj valamennyi rostanyagot vagy szőranyagot földolgozó ipar céljaira. A találmány szerinti anyag; miként ezt kísérletek s vizsgálatok meg­állapították, akár egymagában akár más ismert anyagokkal keverve fonási célokra, de egy­szersmind igen előnyösen vattaanyagok, ne­mezek, tépés, tisztitógyapotf és más textil­termékek céljaira valamint papir, kéreg­papír és papír f onalak. előál 1 ítására is alkal­mazható. Noha a szakemberek már eddig is, külö­nösen az utóbbi időben, majdnem növényi és állati eredetű természeti terméket kiku­tattak és megvizsgáltak a rostföldolgozó ipar szempontjából való használhatósága tekintetében és noha jelenleg rendkívüli szükséglet van a normális rostanyagok he­lyett használható pótanyagokra és keverék­anyagokra, eddigelé sem a szakirodalom­ban, sem pedig a gyakorlatban sohasem gondoltak arra, hogy a^zöldjjg^k^bizonyos ^fajtáit--a..X(istanyagföldolgozó ipai, ok céljaira föl lehet hasznalnT Számos mikroszkópiai és mikrokémiai kí­sérlet és vizsgálat alapján már most azt találtuk, hogy a kladoforaceák családjába tartozó zöld algák, de különösen a «kladofora» képviselői, célszerű szárítás és az alga­szálaknak a szükséghez képest foganatosí­tandó, magukban véve ismeretes és mecha­nikai eszközökkel való földolgozása után, kiváló rostpótló-,, illetve rostkeverékanyagot szolgáltatnak, amely valamennyi előbb emlí­tett rostanyagföldolgozó iparban nagyon elő­nyösen alkalmazható. Ugyanis a «kladofora» algafajt képviselő növények nagyobb része, miként ezt kísér­letileg megállapítottuk, már különleges föl­dolgozás nélkül is az algaszálak gondos szárítása és tisztítása atán rendkívül laza, nemezszerű, száltömeget alkot, amelynek fürt hossza meglepően nagy és mely, emel­lett csekély hajlandóságot mutat csomókép­ződésre és azonkívül meglepően nagy ellen­álló képességet tanúsít a rostok bomlása ellen, A «kladofora» algafaj egyes képvi­selőinél, — miként ezt mikroszkópiai úton megállapítottuk, — az algaszálak kemény anyagréteggel vannak inkrusztálva, amely néha mészszerű természetű, de oly végtelenül finom, hogy a legvékonyabb algaszálaknak testalkatot, vagyis szilárdságot kölcsönöz, anélkül, hogy azoknak hajlékonyságát és lágyságát kedvezőtlenül befolyásolná. Azt találtuk, hogy a «kladofora» faj algaszálai

Next

/
Thumbnails
Contents