72968. lajstromszámú szabadalom • Égési erőgép

WKJUKÍIII 1W18. é\i december hó 3-án. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 72968. szám. V/d/2. OSZTÁLY­Égési erőgép. OHLSSON OLOF MÉRNÖK SÖDERTELJÉBEN. A bejelentés napja 1917 január hó 8-ika A találmány tárgya égési erőgépekhez való oly berendezés, melynek célja, hogy az elégési periódus alatt az égő tüzelő­anyag lángját megbízható módon fenn­tartsa, ami lehetővé teszi, hogy az ilyen gépeket akár spiritusszal, akár kívá­natra nyersolajjal vagy petróleummal tartsuk üzemben. A találmány további célját az égési gázoknak az elégető tér­ből a munkahengerbe való szorítása ké­pezi, oly módon, hogy az említett gázok rákövetkező eltávolítása az eddiginél ha­tásosabban menjen végbe. Ezen cél el­érésére a gépet sűrített levegő számára való segédkamrával látjuk el, melyből a levegő az expanziólöketnél az elégető té­ren át a hengertérbe áramlik. Ez a lég­áram a lángot fönntartja és az égési gá­zokat a hengerbe szorítja, ahonnan azok ezután eltávolíttatnak. A mellékelt rajzon a találmány értel­mében elrendezett égési erőgép egy fo­ganatosítási alakjának fölső része füg­gőleges metszetben van föltüntetve. A rajzon (1) a munkahenger, (2) a du_ gattyú és (3) a hengerrel összeköttetés­ben álló tér, melybe az üzemanyag betáp­láltatik; ugyanitt az üzemanyag levegő­vel kevertetik és elég. Az üzemanyagot bevezető szelep, mely oldalnézetben van ábrázolva és úgy van elrendezve, hogy az üzemanyagot (spirituszt) a legfinomab­ban elosztja, tetszőleges alkalmas szerke­zetű lehet. A rajzon nem ábrázolt szi­vattyú vagy más alkalmas berendezés ál­tal szállított üzemanyag egy csövön át a (4) összekötőrészbe és amikor az (5) sze­leptest üléséről elmozgattatik, a szelepen keresztül a (3) térbe áramlik. Mint a rajzból látható, a szelep torkolata a (3) égési tér közepén vagy az égési tér köze­péhez közel fekszik, úgy hogy a szelepet finom köd alakjában elhagyó üzem­anyag (spiritusz) az égési térben levő levegővel gyorsan és bensően összekeve­redik. Minthogy a szelepet annak emlí­tett helyzete következtében az égési gá­zok körüláramolják, az üzemanyag (spiritusz) az égési térbe való bevezetése közben fölmelegszik és elégése meg van könnyítve. A gép a találmány értelmében a sűrí­tett levegő számára való (6) segédtérrel van ellátva, melybe üzemanyagot nem vezetünk és melybe égési gázok sem lép­nek be. Ez a (6) tér célszerűen a (3) égési térnek az (1) munkahengerrel szemben­fekvő oldalán van elrendezve és a (3).

Next

/
Thumbnails
Contents