72965. lajstromszámú szabadalom • Kilincskerekes differenciális hajtómű mótoros járművekhez

Megjelent 201)18. évi december lió 2-án. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 72965. szám. XX/a/2. OSZTÁLY. Kilincskerekes differenciális hajtómű mótoros jármüvekhez. AKTIEBOLAGET MALCUS HOLMQUIST CÉG HALMSTADBAN. A. bejelentés napja 1917 augusztus hó 22-ike. Elsőbbsége 1915 november hó 20-ika. A találmány kilincskerekes differen­ciális hajtómű traktorok, mótorekék és más motoros járművek számára, amely­nél a hajtószerv a kilincstartóhoz képest korlátok között forgathatóan van elren­dezve és forgásirányának megváltozása­kor a rúgóhatás alatt álló kilincseket át­kapcsolja. A találmány lényege abban áll, hogy az egymástól függetlenül forgatható, el­lentétesen ható kilincsek kifelé nyúló ka­rokkal vannak ellátva és hogy a mozgás a hajtószervről a kikapcsolt kilincs kar­jának közvetítésével vitetik át a kilincs­tartóra, amely viszont a mozgást a be­kapcsolt helyzetben lévő másik kilincs révén viszi át a hozzátartozó kilincske­rékre. Ügy a hajtószerv, mint a kilincs­tartó emellett célszerűen kiugrásokkal van ellátva, amelyek a kilincsek karjai­val úgy működnek össze, hogy a forgás­irány megváltozásakor a kikapcsolandó kilincs kikapcsolta tik, mielőtt még karja a forgómozgást a kilincstartóra átvi­hetné. Ezzel azon előnyt érjiik el, hogy az átkapcsolás igen nagy biztonsággal •és megbízhatósággal történik. A mellékelt rajzban a találmány tár­gyának egy példaképen! megoldása van föltüntetve. 1. ábra a hajtómű félig hosszmetszet­ben, félig pedig oldalnézetben, 2. ábra a hajtómű homloknézete. A hajtómű két (2) és (3) kilincskerekei közül a (2) kerék az (1) tengelyre, a (3) kerék pedig a tengelyen forgatható (4) hüvelyre van ékelve. A kilincskerekekkel két-két diametrálisan szemközt elrende­zett (5) és (6), illetve (51 , 61 ) kilincs mű­ködik össze, melyek a rajz szerint két részre osztott (7) tárcsán vannak ágyazva. A kilincsek a (8) csapok körül forgathatók, amelyek úgy a (7) kilincs­tartón, mint a (9) vezetőgyűrűkön men­nek körül, mely utóbbiak a tárcsán és a kilincseken kívül vannak elrendezve. A (7) tárcsa két fele kívül a (10) hornyot képezi, amelyben a hajtószerv gyanánt szolgáló (11) láncgyűrű forgatható ide­oda. Ez utóbbi két oldalán kinyúló két­két (12, 12'), (13, 13') kiugrással van el­látva, amelyeknek pályájába az (5) és (6) kilincsek kiálló (14, 14'), ill. (15, 15') kar­jai nyúlnak. A (7) kilincstartó is két (16, 17) nyúlványpárral van ellátva, amelyek a kilincsek karjainak útjába nyúlnak. Az

Next

/
Thumbnails
Contents