72965. lajstromszámú szabadalom • Kilincskerekes differenciális hajtómű mótoros járművekhez

(5, 51) és (6, 61 ) kilincsek a (2) és (3) ki­lincskerekekkel, a (9) gyűrűkön alkal­mazott (18) rugók révén hozhatók kap­csolatba a következő módon: Ha a (11) láncgyűrű a 2. ábra nyila irányában forgattatik, úgy a gyűrűnek egyik (12) nyúlványa a (14) karba üt­közvén, az (5) kilincset a (3) kilincske­rékből kiemeli. Ezzel egyidejűleg a (13) nyúlvány a (15) tart elengedi úgy, hogy a (6) kilincset (18) rugója a kilincske­rékbe szorítja. A (12) nyúlvány révén elforgatott (14) kar az említett hatás kö­vetkeztében a (16) kiugráshoz támaszko­dik és ennek közvetítésével a (7) tárcsát forgatja, amely viszont a bekapcsolt (6) kilincs közvetítésével a forgást a (3) ki­lincskerékre viszi át. Ugyanezen folya­mat megy végbe egyidejűleg a (7) tárcsa mindkét oldalán és így a járműnek a (2) és (3) kilincskerekekkel szilárdan kap­csolt hajtókerekei ugyanazon sebesség­gel forognak. Ha ellenben a (11) gyűrűt ellenkező irányban forgatjuk, úgy ez a (13) nyúlvány közvetítésével a (6) ki­lincset kiemeli, melynek (15) karja ekkor a (17) kiugráshoz fekszik. Egyidejűleg az (5) kilincs fölszabadul úgy, hogy a (18) rugója azt a (3) kilincskerékkel hozza kapcsolatba és a kereket a (7) tárcsa útján hajtja, amely a maga részé­ről a kikapcsolt (6) kilincs (.15) karja ré­vén forgattatik. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Kilincskerekes differenciális hajtómű motoros járművekhez, amelynél a hajtószerv a kilincstartóhoz képest korlátok között elforgathatóan van elrendezve és forgásirányának meg­változásakor a rúgóhatás alatt álló kilincseket átkapcsolja, jellemezve azzal, hogy az egymástól függetlenül elforgatható, ellentett irányban ható (5, 6) kilincsek kinyúló (14, 15.), ka­rokkal vannak ellátva, és hogy a (11) hajtószerv a mozgást a kikapcsolt ki_ lincs karja révén viszi át a (7) ki­lincstartóra, mely ismét a másik, be­kapcsolt kilincs útján viszi át a for­gást a hozzátartozó (2, ill. 3) kilincs­kerékre. 2. Az 1. alatt igényelt differenciális hajtómű megoldási alakja, melyet az jellemez, hogy úgy a hajtószerv, mint a kilincstartó (12, 13, ill. 16, 17) kiug­rásokkal van ellátva, amelyek a kilin­csek (14, 15) karjaival úgy működnek össze, hogy a forgásirány megválto­zásakor a (11) hajtószerv egyik (12, ill. 13) kiugrása először a megfelelő kilincset kiemeli és csak azután jut­tatja ezen kilincs karját a kilincs­tartó (16, ill. 17) kiugrásával érint­kezésbe, hogy ez utóbbin történjék a mozgás átvitele. (1 rajzlap melléklettel.; PHXMk RÉSZVÉNY i ÁJUA6ÁG NYOMDÁJA B»W«»

Next

/
Thumbnails
Contents