72956. lajstromszámú szabadalom • Hordótöltőszerkezzet

Mesrielent 1918. évi november hó 21 -én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 72956. szám. XVIII/c. OSZTÁLY. Hordótöltőszerkezet. FILTER- & BRAUTECHNISCHE MASCHINENFABRIK A.-G. VORM. B. H. HELLMANN CÉG PRÁGÁBAN. A bejelentés napja 1917 október hó 16 ika. Elsőbbsége 1916 október hó 21-ike. * A találmány tárgya oly ismert alapelven működő hordó töltő szerkezetre vonatkozik, melynél a töltőeső működteti a nyomás­kiegyenlítőszervet. A találmány tárgyának lényege abban áll, hogy a szorítófejen alkal­mazott tolattyú szolgál a nyomás kiegyen­lítésére, még pedig célszerűen olyként, hogy a nyomóközeget bevezető és elvezető cső­vezetékbe működő tolattyú amazokkal, egye­sítve van. Eddig az ily nyomáskiegyenlítés­vezérlés csappal történt, amelynek nyelve megfelelő furatokkal volt ellátva. A csapot állandóan szemmel tartani és javítani kel­lett, mert a csapház csekély sérülései és a természetes kopás folytán tömítetlenségeket kapott. A munkások a tömítést a csapnyelv meghúzásával próbálták helyreállítani, azon­ban a kívánt eredmény nélkül, de azon hát­ránnyal, hogy a csap nehezen járt és hogy ennélfogva a csapnak a töltőeső révén való mozgatásakor a rudazat elgörbült és végül az üzemzavarokat szenvedett. A találmány tárgyát képező töltőszerke­zet ezen hátrányoktól ment, a tolattyúfölü­let nem sérülhet meg, mivel a fölület eléggé födve van. A tolattyú fölületeknek csekély mérvű természetes kopása azon előnnyel jár, hogy a fölületek még tömítőkben csiszolód­nak össze. Ezen kopás mellett utánállításra nincs szükség, mert a tolattyút rugók szo­rítják állandóan a tolattyútükörre. A mellékelt rajzban a találmány tárgyá­nak egy példaképeni megoldása van föltün­tetve. 1. ábra a szerkezet elölnézete, 2. ábra annak oldalnézete és 3. ábra annak alaprajza. Az (A) tolattyú a nyomóközeget elvezető,, üvegből álló megfigyelőszakaszt tartalmazó (B) csővezetéken van alkalmazva és a to­lattyú fészke a (C) szorítófejen van, ame­lyen a (D) töltőcső megy keresztül. Á töltő­cső az (E) fejbe van becsavarva, amely a (G) emelőt befolyásoló (F) vezérlőütközőt hordja. A (G) emelő forgástengelye a töltőcső (H) vezetőpersely fölött fekszik a szorítófej (I) vezetőperselyének karján. A rajzban azon helyzet van föltüntetve, amelyben az (A) tolattyú emelkedőmozgása kezdődik, hogy ezzel a hordó és a nyomó­közeget elvezető (B) cső közötti kapcsolat elzárassék és a hordó a külön (C') csator­nán át tehermentesíttessék. E célból a ho­rogalakú (F) ütköző szájával a (G) emelő végét megragadja úgy, hogy ezen emelő a (B) csövet fölemeli és ezzel az (A) tolattyút

Next

/
Thumbnails
Contents