72950. lajstromszámú szabadalom • Berendezés önműködő hőmérsékletszabályozóknak vezérlésére

Mesrielent 1918. évi november hó 21 -én. MAGY. KIR. SZABADALMI ISBff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72950. szám. Xll/d. OSZTÁLY Berendezés önműködő hőmérsékszabályozóknak vezérlésére. ADOLPH SAURER CÉG ARBONBAN. A bejelentés napja 1917 junius hó 5-ike. Elsőbbsége 1916 jnnius hó 6-ika. A jelen találmány különösen metallurgiai kemencék önműködő hőmérsékszabályozóinak vezérlésére szolgáló berendezésekre vonat­kozik. Ily szabályozóknál már eddig is alkalmaz­tak egy thermoelem által befolyásolt muta­tót, mely a kemence huzamát kontaktus léte­sítésével szabályozta. A mutató, bizonyos állásaiban, kontaktusütközőkkel jön érintke­zésbe és ezáltal egy hajtást befolyásol, mely a huzamtolónak állását megváltoztatja. Ezen ismert berendezés gyönge áram számára van megszerkesztve, amiért is a tüzelésnek huzamtolóját nem lehet közvet­lenül az árammal vezérelni, hanem valamely segédszerkezetet kell elrendezni, amelyet a gyenge áram vezérel. A jelen találmány szerint már most a huzamot közvetlenül az erős áramú motor­ral lehet szabályozni. Erős áramnál mind­egyik kontaktus részeinek szorosan kell érintkezniök egymással, mert különben a kontaktus nyitásánál és zárásánál fényív keletkezik, mely a kontaktusokat elégeti és hasznavehetetlenekké teszi. A találmány szerint a kontaktusadás egy mutató pl. oly galvanométer mutatója segélyével történik, mely egy, a tüzelésbe beépített thermoelem­mel vezető összeköttetésben áll. A mutató egy kontaktusdarabbal van ellátva, melyet a mutató rögzített kontaktusok fölött vezet ide s tova ezektől bizonyos távolságban. Hogy biztos kontaktus létesíttessék, melyeu erős áram mehet át, a mutatónak kontaktus­darabját bizonyos előre meghatározott idő­pontokban pl. óramű segélyével a rögzített kontaktusdarabokra szorítjuk. A mellékelt rajzban a találmányt képező berendezésnek metallurgiai kemencék liő­mérsékének szabályozására szolgáló egy fo­ganatosítási alakjában van példaképen föl­tüntetve. Az (1) kemence a (2) tüzeléssel és a (3) huzamcsatornával van ellátva, mely a (4) toló segélyével szabályoztatik. A kemencébe az (5) thermoelem van beépítve, melynek egyik, (6) sarka közvetlenül van egy jelző készülékkel pl. a (7) galvanométerrel össze­kötve. A thermoelemnek másik, (8) sarkától a (9) drót a (10) ellenálláson és a (11) összekötő dróton át szintén a (7) jelző ké­szülékhez vezet. A (10) ellenállás a (12) kontaktus segélyével a beállítandó hőmér­sék szerint szabályoztatik. Ezen célból a (12) kontaktus a (13) csúszódarabbal van össze­kötve, mely a (14) skálán beállítható. A (7) jelzőkészülék az elektromosan nem vezető anyagból pl. üvegből készült (15) mu-

Next

/
Thumbnails
Contents