72950. lajstromszámú szabadalom • Berendezés önműködő hőmérsékletszabályozóknak vezérlésére

tatóval vaa ellátva, mely mellső végén a (16) kontaktusdarabot hordja. Ezen kontak­tusdarab a három rögzített (17, 18, 19)kon­taktussávok fölött mozog el. A (17) sáv a mozgatható kontaktusdarabnak egész pályá­jára terjed ki és a (20) vezeték segélyével a (21) erős áramú elektromos forrással van összekötve. A (18) és, (19) kontaktussávok középen el vannak választva egymástól. A (18) kontaktussáv a (22) vezeték segélyével akként van a (23) motorral összekötve, hogy a (17) és (18) kontaktusoknak zárása­kor a bevezetett áram a motort bizonyos forgási irányban hajtja. A (19) kontaktussáv a (24) áramkör révén ugyancsak, de akként van a (23) motorral összekötve, hogy a mo­tor a (17) és (19) kontaktusoknak zárásakor ellenkező irányban hajttatik. A (25) vezeték a (23) motortól a (21) áramforráshoz vezet vis3za. A (23) motornak horgonya a (26) tengellyel van összekötve, melyen a (27) henger van elrendezve, melyen a (29) ellen­súlyt ós a (4) tolót hordó (28) kötél van körülvezetve. A (7) jelző készüléknek (15) mutatóját a forgathatóan ágyazott (30) kengyel iveli át, melynek (31) tengelye a (32) forgattyú segélyé­vel egy óraműtől vagy egyéb hajtóműtől bizo­nyos előre meghatározott időközökben for­gattatik, még pedig a (32) forgattyúval összekötött (33) rúd segélyével. Ezen forga­tásnál a (15) mutató, a (16) kontaktusdarab­bal együtt leszoríttatik és állása szerint a (18, 19) kontaktussávok egyikét vagy mási­kát a pályán végigfektetett (17) kontaktus­sávval köti össze. Ha a (16) kontaktusdarab a (18) és (19) sávok között áll, vagyis ha a kemence a kívánt hőmérsékkel bír, akkor a kontaktusoknak egyike sincs zárva és a huzamtoló nem állíttatik el. Ahelyett, hogy a tüzelésnek huzamtolóját álh'tanók be, a szabályozást más módon pl. oly tüzelések­nél, melyek folyékony vagy gázalakú tüzelő anyaggal dolgoznak, akként is foganatosít­hatjuk, hogy az önműködő szabályozóval a tüzelőanyagnak bevezetését változtatjuk. Végre lehet a huzamcsatorna helyett a friss levegőt bevezető csatornát is szabályozni. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Berendezés önműködő hőmérsékszabályo­zóknak vezérlésére egy rögzített kontak­tusokhoz képest a szabályozandó hőmér­séknek befolyása alatt beállítható moz­gatható kontaktusdarab segélyével, jelle­mezve egy a mozgatható kontaktusdarab­bal együttműködő és ezt előre meghatá­rozott időközökben a rögzített kontak­tusokra nyomó szorítószerkezet által. 2. Az 1. alatt igényelt berendezésnek egy foganatosítási alakja, jellemezve egy, a jelző készüléknek a mozgatható kontak­tusdarabot hordó mutatóját körülivelő, forgathatóan ágyazott, ezen kengyelt bizonyos előre meghatározott időközök­ben leszorító és ekként a mozgatható kontaktusdarabot a rögzített kontaktusok­kal kapcsolatba hozó kengyel által. 3. Az 1. és 2. alatt igényelt berendezésnek egy foganatosítási alakja, jellemezve egy, a thermoelemnek áramkörébe iktatott szabályozó ellenállás által, melynek moz­gatható kontaktusa egy skálának csúszó darabként kiképezett jelzőjével van össze­kötve oly célból, hogy a mozgatható kontaktus beállítása érzékenységének csorbítása nélkül egy bizonyos meghatá­rozott, fenntartandó hőmérsékletet be lehessen állítani. (1 rajzlap melléklettel.) PAU.A9 fl£SZVÉWYÍÁ«8A&ÁO NYOMDÁJA BUDAPESTEM.

Next

/
Thumbnails
Contents