72948. lajstromszámú szabadalom • Glicerinpótlék

H eg,j elen f ií*18. évi november hó 21-én. KIR, MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72948. szám. IV/h/i. OSZTÁLY. Glicerinpótlék. DR NEUBERG KÁROLY TANÁR BERLIN-DAHLEMBEN. A bejelentés napja 1917 május hó 14-ike. Elsőbbsége 1916 íebruár hó 7-ike. Azt találtuk, hogy a tej savas sj különösen a nátrium- és kálciumsónak vizes oldatai a glicerinnek kitűnő pótlóanyagai mindazokban az^eaeiífikhfin, amikor a glice­rin fizikai tulajdonságainak hasznosításáról van szó. Itt tehát különösen tekintetbe jön ezen anyag azon tulajdonsága, hogy a folyadé­koknak fagypontját csökkenti, iil. azok forr­pontjátnöveli, nevezetesen pedig a viszkozitás és higroszkoposság tulajdonságai; továbbá a hővezetés, nehéz illékonyság és a levegőn való változatlanság is. Ami a fagypont csökkentését, illetve forr­pont növelését, illeti, úgy ezt a tulajdonsá­got természetesen más sók is mutatják. Megjegyzendő azonban, hogy a változás foka a tejsavas alkáliáknál meglepő módon olyan nagy, hogy erre nézve magyarázatot még nem találtak. Ebben a tekintetben az új szer, amelyet a glicerin pótléka gyanánt kívánunk használni, még felül is múlja azt az anyagot, amelyet pótolnia kell, amennyi­ben a fagypont csökkentésére, illetve a forrpont növelésére az új szerből lényegesen kevesebb adagolás elegendő, mint amennyi a glicerinnél magánál szükséges volt. A viszkozitás tekintetében a viszonyok hasonlóak, amennyiben lehetséges, az oldat koncentrációjának növelésével nagyobb visz­kozitást, mint tiszta glicerinnél, elérni. Az oldatok koncentrációja tetszőleges lehet, azt természetesen a mindenkori használati cél­nak megfelelően kell megválasztani. Kon­centráltabb oldatok ott fognak tekintetbe jönni, ahol különösen nagy viszkozitásról van szó, míg az olyan esetekben, ahol a fagypontot, illetve forrpontot akarjuk befo­lyásolni, az oldatok koncentrációja kevésbbé jön tekintetbe. Az új szert a glicerinnek valamennyi le­hetséges használati területén eredményesen alkalmazhatjuk. A következőkben fölemlítjük a lényegesebb használati célokat anélkül, hogy ezzel azt akarnók mondani, hogy a fölsorolt alkalmazásokon kívül más alkalma­zások ne jöhetnének szóba. A tejsavas alkáliák oldatai viszkozitásuk­nál fogva alkalmazhatók csőhátraszökőlöve­geknél és gépfegyvereknél, továbbá kenő­szer gyanánt és pedig éppen úgy gőzgépek­nél, mint jéggépeknél; vízhez adagolva használjuk ezen oldatokat, oly célból, hogy egyrészt a befagyást, másrészt az elpárol­gást megakadályozzuk. Itt különösen tekin­tetbe jönnek: gázórák töltése, továbbá mo­torok hűtése. Ezen alkalmazásoknál fontos az oldatok neutrális tulajdonsága is, miáltal a fémrészek megtámadása el van hárítva.

Next

/
Thumbnails
Contents