72948. lajstromszámú szabadalom • Glicerinpótlék

Mint további alkalmazási módok tekin­tetbe jönnek, mimellettt a nehéz illékonyság • és a levegőn való állandóság összeköttetés­ben a viszkozitással szerepet játszik, a-bór­nek simulékonnyá tétele, könyvnyomdai hen­gerek, rugalmas formák, másoló tinták, bé­lyegfestékek, kittek és fénymázak előállítása, a mustárhoz való hozzáadás a kiszáradás meggátlására, továbbá burnóthoz, mintázó agyaghoz, szövetek irezéséhez való alkal­mazás, a festészetben és szövetnyomatásnál, továbbá nyomdafesték készítésére és más­efféle célokra. Végül megemlítendő az új szernek alkal­mazása kozmetikai és gyógyászati célokra, igy pl. beöntésekhez is az olaj pótléka gya­nánt, továbbá anatómiai és hasonló készít­mények eltartására és gyógyászati gumi­készülékek konzerválására. Természetes, hogy a tejsavas alkáliák ol­datai .glicerinfürdők helyett is alkalmazhatók, pl. tábori konyháknál. A tejsavas alkáliáknak alkalmazandó mennyisége az alkalmazási célok szerint igazodik. Avégből, hogy egy vizes oldat fagypontját 14°C-al csökkentsük, elegendő pl. 28 rész tejsavas nátron 100 rész oldat­ban,, míg ugyanerre a célra 40% os glice­rinoldat szükséges. A tejsavas nátronnak 50°/0 -os oldata még — 60°C-nál sem fa­gyasztható, míg egy 50%-os glicerinnek ol­data — 24°C-nál megmerevedik. A víz forrpontja pl. 80 rész glicerinnek 100 részben való oldata által 121°C-ra, 80 rész tejsavas nátron 126°C-ra emelhető. A végből, hogy a 93°/o-os Glicerin visz­kozitását elérjük, elegendő a tejsavas nátronnak 71%-os oldata. A tejsavas nátron­nak erősebb oldatai, pl. a 75%-os oldat, olyan viszkozitást mutatnak, amilyen ma­gas viszkozitást glicerin által nem lehet el­érni. Rugalmas masszáknak előállítására, a bőr­nek simulékonnyá tételére, gyógyászati és kozmetikai célokra, úgyszintén mindazon esetekben, amikor arról van szó, hogy a ki­száradást megakadályozzuk, használhatunk 10—80%-os oldatokat. Gyöngébb oldatoknál a fölös víz elpárolog, míg az oldatoknak olyan koncentrációja jön létre, amely a tej­savas nátronnál kb. 0%-os és a tejsavas kálinál kb. 70°/o-os oldatnak felel meg. Az ilyen koncentrációjú oldatok közönséges hő­mérsékletnél már nem adnak le vizet. SZABADALMI IGÉNY. Tejsavas alkáliák vizes oldatainak alkalma­zása glicerinpótlék gyanánt. •M.U* *é8ZVÉNYT ÁtttASÁt, MYOM« UBIWII

Next

/
Thumbnails
Contents