72939. lajstromszámú szabadalom • Védőköpeny az elektromos indukciós kemencékbe beépített transzformátorok tekercseinek védelmére

Megjelent 1918. évi november iió 7-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI jSSff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72939. szám, VlI/i. OSZTÁLY. Védőköpeny az elektromos indukciós kemencékbe beépített transzformátorok tekercseinek védelmére. GESELLSCHAFT FÜR ELEKTROSTAHLANLAGEN M. B. H. CÉG BERLIN-SIEMENSSTADTBAN ÉS RODENHAUSER VILMOS FŐ­MÉRNÖK S/M VÖLKLINGENBEN. A bejelentés napja 1917 jnlius hó 18-ika. Elsőbbsége 1916 december hó 13-ika. Az elektromos indukciós kemencékbe beépített tranisformátorok tekeiroseisSík védelmére eddig nem mágneses anyagból, pl. sárgarézből, vagy alumíniumból való hengeres bádogköpenyeket szoktak hasz­nálni, hogy ezzel a tekercseket elzárják a keimeneefalazailtól, vagy a falazatbélés­től és egyúttal olyan hűtőtereket létesíte­nek, melyek hűtőlevegő, vagy hűtővíz használatával lehetővé telszik, hogy min­dennemű káros fölmelegedést távoltairt­sunk a transf o rimáítoirszen 'kezettöl. Néha a tekercsek védelmére több védőköpenyt is rendeiznek el egymással koncentrikusan, melyek közül azonban az egyik, nevezete­sen a külső, eikkor is mindig a kemence^ falazatnak, vagy a falazatbélésnek a te­kerccsel szejmben való elhatárolására szolgál. Ez a védőköpeny már most a lehető legkisebb helyen kell, hogy elren­dezve legyen, hogy a keimepcetransfor­mlátojr prímár tekercse és a szekunder tekercsként szolgáló olvasztandó anyag közt az elzárás ne legyen túlságos nagy, mert kedvezőtlenül befolyásolná az elek­tromos viszonyokat a kemencén. A védő­köpenyt ezért eddig mindig hengeres alakban csak néhány mm. vastag sárga­rézlemezből képezték ki és minden eset­ben (U), (T), vagy szögalakú bordákkal merevítették, melyeket függélyes irányban rendeztek el a henger külső oldalán, Ilv módon olyan foganatosítási alak keletkezett, aminő a mellékelt rajz (1. ós 2. ábráján) függélyes és vízszintes met­szetben van bemutatva. Itt (a) jelöli ai kemencetriansformátor magját, (b) annak primártekercsét, míg (c)éivel egy a (b) tekercset még egyszer külön is védő belső védőköpeny és (d)-vel az (f) kemejniceiíalazatot, ill. falaizatbeiést határoló külső, vagy fővédőköpeny van jelölve. Ez a köpeny a szokott módon, (e) alakdarabokkal van merevítve. Végül (g) jelöli a sekundértekerösként olvasz­tandó anyagot. Az indukciókemiencé'k üzeménél már most a (d) védőköpeny különböző igény­bevételnek van kitéve, melyek alakválto­zásokra, elhúzódásokra, elhajlásokra stb.

Next

/
Thumbnails
Contents