72939. lajstromszámú szabadalom • Védőköpeny az elektromos indukciós kemencékbe beépített transzformátorok tekercseinek védelmére

való hajlandóságot idézhetnek abban.elő és melyeket egyebek közt a forró falazat által fölmelegített külső és a hűtött belső fal közt fönnálló tetemes höfokkülönbsi'é­gek, valamint a kemencefalazat, vagy a falazatbélós nyomása idéz elő, mely fo­kozódó hőfokkal a tűzálló anyagok meg­nagyobbodása folytán következik be. Az ilyen alakváltozások a köpeny kiegyene­sítését tehetik szükségessé bizonyos üzem­idő után, hogy ezzel megelőzzük a tekercs kielégítő hűtésének veszélyeztetését. A jelen találmány már most a kemence­falazatot, vagy a faliazatbéJést határoló külső védőköpeny különleges kiképzéséire vonatkozik, úgy hogy annak mindennemű alakváltozása mesiszemeően meggátol­tatik. A rajz 3. ábráján a védőköpeny ezen új fogonatosMáai alakja példaképen van bemutatva. A betűjelzések megegyeznek az (1. és 2. ábrán) használtakkal. Ez az új védőköpeny lényegében abban különbözik az (1. és 2. ábrákon) látható eddigi védőköpenykivitettöl, hogy magas­sági irányban, egészen, vagy részben, bol­tozott an (domborúan) van kiképezve, úgy hogy hordószerü alakja van. Az így előálló boltozat üregében alkalmas aliakú merevítőbordiáik vannak elrendezve, úgy hogy a födőköpeny a iálazatbélésel szem­ben boltozatként hat. Könnyen belátható, hogy a védőköpenynek így létesített hor­dóalakja folytán, szembein az eddig ki­zárólag használt és pontosan függélyesen álló falakkal ellátott hengeres alakkal, a védőköpeny ellenátlóképességének igen jelentékeny nagyobbodást érjünk el anél­kül, hogy az új védőköpeny helyszükség­lete említésre méltóan nagyobb lenne, mint a régi külső védőköpenye. Azonkí­vül a jelen új köpenyalak, a hengeres belső oldalán elrendezett bordák folytán, a jobb hőelvezetés, tehát a hatásosabb hű­tés előnyét is nyújtja, továbbá a boltoza­tos alak folytán azt is elérjük itt, hogy a boltozat csúcspontjára (oromzatára) ható nyomás részben, fölfelé és lefelé eltere­lődik, aihol üregek képződnek, melyeket a falazatbélés megnagyobbodásakor (kiter­jedésekor) mindennemű kár nélkül ki­tölthetnek a megnagyobbodó tömegek. Különösen előnyösnek látszik, hogy a védőköpenyt csak középső részén, azaz csák ama részén képezzük boltozatosán (domborúan) ki, mely legközelebb fek­szik az elvosztandó anyaghoz, mert így aránylag kis magasságon elég erős gör­bület adatik ki aniéűkütl, hogy ekkor ká­ros helyszükséglet lépne föl. A (3. ábrán) ez a foganatosítási példa van föltüntetve. Eszerint a védőköpeny több részéből van összeliéve, nevezetesen egy alsó és egy fölső hengeres részből, melyek kivüi e|lö­nycoen vízszintes és függélyes merevíté­sekikel vannak ellátva. E résziek a (3. áb­rán) (i)-vel vannak jelölve. Ezekeit egész­ben, vagy részben alkalmas fémből lehet önteni, vagy lemezekből lehet összeállí­tani. A (k) kapcsoló részek a hengeres fölső és alsó köpenyrészeknek a középső, boltozatos, hordóalakú védőköpenyrész­szel való összeköttetésre szolgálnak. Ez a középső köpenrész pl. egy sajtolt (1) sárgarézlemezből állhat, mely sárgaréz­ből való (m) profildarabokkal van mere­vítve. Sárgaréz helyett természetesen bárminő más anyag alkalmas, pl. nagy­százalékos nikkelacél is használható. A védőköpeny félköralakú végrészei (2. ábra) már magukban véve is nagy alakszilárdságúak, úgy hogy nem föltét­lenül szükséges, hogy ezeket is boltozato­sán képezzük ki. A sárgarézből való védőköpenyt allsó részén célszeirüQn kihajlítcitt (n) tömítő­szegéllyel látjuk el, hogy a meleg folytán igen hígfolyó kátránynak a többrészü védőköpeny illeszkedési hézagain való keresztülszivárgását meggátoljuk. A jelen új hordóalaikú védőköpeny az eddig szokásos hengeiiiaiakú köpenytől 1.) tetemesen nagyobb szilárdságával és alaktartó képességével, 2.) jobb hőeilive­zető hatásával és 3.) a íalazaitbölésneik a köpenyre gyakorolt hátrányosan ható

Next

/
Thumbnails
Contents