72935. lajstromszámú szabadalom • Fölfüggesztő szerkezet központosan vezetett lámpazsinórral ellátott elektromos húzólámpák számára

Megjelent 19:18. évi november lió 7-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72935. szám. Vll/h. OSZTÁLY. Fölfüggesztó'szerkezet központosán vezetett lámpazsinórral ellátott elektromos húzólámpák számára. A.-GES. BROWN, BOVERI & CIE. CÉG BADENBEN. A bejelentés napja 1917 májas hó 3-ika. Elsőbbsége 1916 május hó 9-ike. Az elektromos húzólámpák eddig is­meretes föl függesztőszerkezeteinek rend­szerint súlyos hátrányaik vannak, me­lyek a szerelést megnehezítik és a fönn­álló szabályok megtartását gyakran lehe­tetlenné teszik. Ezen hátrányok nemcsak azoknál a húzószerkezeteknél mutatkoz­nak, amelyeknél a lámpazsinór oldalt, pl. S-alakban van vezetve, hanem azon szerkezeteknél is, melyeknek központo­sán, tehát hurokalakban vezetett lámpa­zsinórjuk van. A húzószerkezetnek a me­nyezeten megerősített fölső részéhez való hozzáférés emellett gyakran annyira' meg volt nehezítve, hogy a fölszerelt húzó­lámpát egyáltalában nem lehetett a háló­zatra kapcsolni. Az eddig alkalmazott, szakszerűtlen elrendezéseknél továbbá könnyen a vezetőcsigák ferde elhelyez­kedése, valamint a zsinórnak a csigák­ról való leesése következett be. A találmánv tárgvával az említett hát­rányck teljesen kikiiszöböltetnek. A ta­lálmány értelmében a menyezeirozettát, mely eddig szerkezeti elemet képezett, nem alkalmazzuk többé ebben az alak­ban, hanem csak diszítő hatású végső elemnek használjuk, melynek eltávolí­tása után az egyes részek könnyen hozzá­férhetők. A találmány értelmében az ösz­szes levehető részeket és pedig a helyt­álló zsinórvezető csigát, a hálózatvezeték és a lámpazsinór elektromos összekötte­tését létesítő úgynevezett osillárszorítót a hozzátartozó biztosítékokkal együtt, to­vábbá a lámpazsinór szigetelő szorító­szerkezetét és végül magát a menyezet­rozettát célszerűen fémből készült, a to­vábbiakban csigabaknak nevezett idom­darab tartja. Ez a csigabak közvetlenül a menyezict'en, van fölfüggesztve, illetve célszerűbben a menyezetre van csava­rolva és a húzólámpa legfontosabb szer­kezeti elemét képezi, mely úgy a mű­helyben, mint a helyszínén az összes ré­szek lehető legjobb hozzáférhetőségét és legegyszerűbb szerelését teszi lehetővé. A menyezetnél fekvő helytálló zsinór­vezetőcsiga kétoldalt a csigabak szek­rénystzerü részében van ágyazva és azt a csigabak oly szorosan zárja körül, hogy a zsinórnak a csigából való kiesése ki van zárva. A lámpazsinór mechanikai rögzítésére célszerűen szigetelő béklyót alkalmazunk, melv egyrészt arra szolgál, hogy a zsi-

Next

/
Thumbnails
Contents