72935. lajstromszámú szabadalom • Fölfüggesztő szerkezet központosan vezetett lámpazsinórral ellátott elektromos húzólámpák számára

— 2 — nórvezetékeket liúzó igénybevétellel szemben biztosítsa, másrészt pedig arra, hogy ai lámpazsinór védőburkolatának lefejtődését meggátolja. A csigabak to­vábbá a lámpazsinór tartóerének meg­erősítésére szolgáló füleccsel vagy effélé­vel lehet ellátva. A húzólámpa ellensúlya hasonló mó­don a laza csdga halkjaként van kiké­pezve és a csigát szintén oly szorosan zárja körül, hogy a zsinór a csigából való kiesés ellen biztosítva van. Az ellensúlyt oly nagyra méretezzük, hogy normális lámpaszerelvények súlyát kiegyenlíti. Nehezebb szerelvények esetében az ellen­súlyba sörlétet tölthetünk. A találmány érteimébén a sörét fölvételiére való üreg­gel ellátott) tulajdonképeni ellensúly és az ellensúlyt körülvevő porcellántest közös töltőnyílással van ellátva, mely a sörét betöltése után ,a porcellántest 11 ek a súlyhoz képest való elforgatása által elzárható. az 1. és 2. ábrán láthatótól teljesen eltér és két csiga ágyazására alkalmas. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Fölfüggesztőszerkezet központosán ve­zetett lámpazsinórral ellátott elektro­mos húzólámpák számára, azáltal jel­lemezve, hogy a menyezeten célsze­rűen fémből készült idomdarab (osiga­bak) van megerősítve, mely úgy az egyszerű csigasor helytálló csigáját1 (illetve a többszörös csigasor csigáit), mint a vezetékvégeket a lámpazsinór­ral elektromosan összekötő úgyneve­zett osillárszorílót, valamint esetleg a tisztán burkolatot képező menyezet-I rozettát tartja. 2. Az 1. igényben védett fölfüggesztö­szerkezet foganatosítási alaikja, azáltal jellemezve, hogy a csigabak a helyt­álló csigáikat oly szorosan veszi kö­rül, hogy a lámpazsinórnak a csigá­ból való kiesését meggátolja. 3. Az 1. igényben védett fölfüggesztö­szerkezet foganatosítási alakja, azál­tal jellemezve, hogy a csigabakon to­vábbá a lámpazsinór számára való mechanikai rögzítőszerkezet, pl. szi­getelő béklyó is van elrendezve. 4. Az 1. igényben védett fölfüggesztö­szerkezet foganatosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a csigabak a lámpa­zsinór tartóerének, megerősítésére való füleccsel vagy effélével van el­látva. 5. Az 1. igényben védett fölfüggesztö­szerkezet foganatosítási alaikja, azáltal jellemezve, hogy a húzólámpa egyen­súlya a laza csiga (illetve a laza csi­gák) csigabakjaként van kiképezve. 6. Az 1. igényben védet't fölfüggesztö­szerkezet foganatosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a húzólámpa ellen­súlya és ennek burkolata közös töltő­nyílással van ellátva, mely a sörét betöltése után a burkolatnak a súly­hoz képest való elforgatása által el­zárható. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak" két foganatosítási alaikja van föltűn- j tetve és pedig egyszerű (1—4. ábra) és kettős (5—8. ábra) csigasorral ellátott fölfüggesztés számára. Az 1. és 2. ábrán az egyszierü csigasor (b) csigabakja lát­ható, mely (e)-nél a menyezethez van csavarolva. A bak a helytálló (f) csigát oly szorosan zárja körül, hogy abból a (z) zsinór nem eshet ki. A (b) csigabak kinyúló szárnyain a (c) csavarok útján a burkoló (d) menyezetrozetta van meg­erősítve, míg a (b) csigabak függőleges, sima falán az (a) vezetékcsatlakozással és az (s) biztosítékokkal ellátott (k) csil­lárszorító van elrendezve. A (z) zsinór végét a csillárszorító alatt a szigetelő (i) béklyó útján mechanikailag rögzítjük. A 3. és 4. ábrán a (g) ellensúly, ennek (v) burkolata és a laza (1) csiga látható. Az 5—8. ábrán látható kettős csiga­sornál a betűjelzések ugyanazok, mint az 1—4. ábrán. A (b) csigabak alaikja itt (1 rajzlap melléklettel.) PAtLAe RÉSZVÉNY 'AB6ASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents