72929. lajstromszámú szabadalom • Berendezés halogénalkaliák elektrolízisére

Megjelen 1918. évi november hó 7-én. MAGY. gW KIR. SZABADALMI jB| HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72929. szám. vn/i. OSZTÁLY. Berendezés halogénalkáliák elektrolízisére. SIEMENS & HALSKE A.-G. CÉG BERLIN-SIEMENSSTADTBAN. A 67928. sz. szabadalom pótszabadalma, melynek bejelentési napja 1917 augusztus hó 17-ike és elsőbbsége 1916 szeptember hó 29-ike. A törzsszabadalom tárgyánál eljárás­ról és berendejzésröl van szó halogén­alkáliák elektrolízisére a vízszintes dia­fragmaelv szerint és pedig a berendezés lényege a katódatér kávezetőcsatornájá­ban a hidrogén részére elrendezett, cél­szerűen beállítható, olyan szelepszerkezet alkalmazásából áll, mely az eltávozó hid­rogént úgy fojtja, hogy ez a katódatérben a kívánt nyomáson marad meg. A nyo­más a katódatérben emellett a törzsszaba­dalomban leírt eljárás szerint magaslabb, mint az atmoszf éranyom ás, úgy hogy a diafragma fölött lévő elektrolit hidro­sztatikai nyomása részben kiegyenlítődik és a szűrősebesség a mindenkori áram­erősségnek megfelelően megváltozik. Minthogy a katódatérből eltávozó hid­rogén fojtásakor csak aránylag kis, csak néhány cm. vízoszlopnak megfelelő nyomásokról van szó, célszerűen folya­dékszelepeket használunk, melyeknél a hidrogén fojtónyomása kényelmesen mm.-ekre állitható pontosan be és köny­nven áttekinthető. Ilyen folyadékszelep­szerkezetek pl. tágas, bizonyos magassá­gig folyadékkal megtöltött üvegpalack­ból állhatnak, melyek dugaszán keresz­tül a katódatér aílsó részéiből derékszög­ben elágazó h id rogénb e,vezetőcső csak­nem egéiszen a palack fenekéig nyúlik le, míg a hidrogénelvezetőcső a palackban kevéssel a dugasz alatt végződik. A hid­rogén nyomását a katódatérben azután a folyadékoszlop magassága képviseli a hidrogénbevezetőcső alsló élétől a folya­dék föl színéig. Ezt a nyomást a törzssza­badalomnak megfelelő eljárás szerint mindig kisebbre választjuk, mint aimeny­nyi az elektrolit hidrostatikaá nyomása a diafragma fölött. Ilyen folyadékszelepek általában ele­get tesiznek a fölállított követelmények­nek. Ha a szűrősebesség az elektrolitnek a diafragmán leülepedett tisztátalansá­gai miatt csekélyebb lesz, akkor arra van csak szükség, hogy a katódatélben a nyo­mást meghatározó folyadékoszlop ma­gasságát szelepszerkezetben megfelelően csökkentsük, ami könnyen1 eszközölhető a hidrogénbevezetőcsönek az üvegpalack­ból kis darabbal való kihúzásával. A szűrősebesság ezen változásai általában lassan és folytonosan történnek, úgy hogy a folyadékmagasság utólagos be-

Next

/
Thumbnails
Contents