72929. lajstromszámú szabadalom • Berendezés halogénalkaliák elektrolízisére

állítása a szelepszerkezetben aránylag nagy időközökben is foganatosítható. A gyakorlati üzemnél azonban a szürő­slebességet gyakran még más körülmé­nyek is befolyásolják és pedig többnyire lökésszerűen. Figyelembe jön itt első­somban a lúg beömlése az elaktrolizáló berendezésbe, azután pedig az a nyomás, mellyel az anódatérben fejlődött klórt ki­szívatjuk. Ha a lúgbeöimlés az elektrolizáló kádba nem felel pontosan meg az átszűrt elek­trolitmennyiségnek, akkor az elektrolit állása a diafragma fölött magasabb, vagy alacsonyabb lesz. Ha a rendes elek­trolitmagasiságot a diafragma fölött (o)­val, a katódatérben a nyomást megálla­pító folyadék magasságot a szelepszejrke­zetfaein pedig (n)-nel j elöljü^v és föltesszük, hogy az elektrolitmagasság a diafragma fölött (o)-ról (p)-re emelkedik, akkor a (p, n) különbség egyenlő az (o, n) különb­ségek A diafragmán tehát több elektrolit szűrődik át, mint amennyi, egyébként azonos viszonyok közit, a legkedvezőbb áramkihaisználásnak megfelelne. A szár­mazó lúg tehát tartalmához viszo­nyítva hígabb. Megfordított a helyzet, ha a lúgbeömlés] kisebb le/sz, mint a szűrő­sebesség. Az amódaitérben képződő klórnak rend­szerint vákuum használatával végzett elvezetésekor az anódiaitéirben bizonyos vákuum keletkezik, mely a gyakorlati üzemben 1 és 15 mm. közt inigadozhatik. Ez a vákuum, mely az elektrolitnak az (o, 11) különbséggel kifejezett hidrostaii­kai túl n yoimásánaik egy részét kjiegyen­líti, nyilvánvalóan szintén beifolyásol­hatja változások bekövetkezésekor a szűrőöebességet. Ezek a változások több­nyire szintén lökésszerűek, mint a lúg bevezetéseken föllépő változások. Előfordulhat már most az üzemben, hogv az említett változások a lúg beve­zetésében és a klór elvezetésében egy­mással ellentétesen hatnak. Ebben az esetben ezek a sízürösebességre gyakorolt hatásukban kiegyenlítenék egymást. Más esetben ellenben összegeződnének és azután megfelelően fokozottabb mérték­ben befolyásolnák a szűrősebességet. Hogy ezeket a hátrányokat elkerüljük és az elektrolitnak folytonosan egyenle­tes szűrősebességét biztosítsuk bármilyen tetszőleges lúgbe- és klórkivezetésnél, a jelen találmány szerint az elrendezést úgy választjuk meg, hogy a fcilyadékszelep­szerkezet a közlekedőcsövek elve szerint van összekötve az elektrolizör elektroTit­jével. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy foganatosítási példája vázlatosan metszetben van bemutatva. Az (a) elektrolizörben (elektrolizáló kádban) anódaként a (b) széndarab, ka­tódaként pedig a (d) diafi'agmával be­födött (c) drótháló van elhelyezve. A (d) diafragma fölött lévő anódatérbe az elek­trolitot az (e) csövön át vezetjük be az ebben a térben az üzeminél fejlődő klórt pedig a térből az (f) csövön át vezetjük el.-A klór elvezetése az (f) csövön át célszerűen vákkum alkalmazásával törté­nik. Az átszűrt lúgot a katódatér fenéiké­ről a (g) csövön át vezetjük el. Az elek­trolit rendszerint az (o) magasságban kell hogy álljon. Az (i) üvegpalackból képezett, a kató­datérből kilépő hidrogén fojtására való folyadékszelep a palack fenekéből kiin­duló (r) cső útján az (a) eilejktirolizörnek a (d) diafragma közelében lévő részével közvetlen összeköttetésben áll. Az (o) lúgfelszín az (a) elektrolizörben tehát közvetlenül megszabja a folyadék­szelepben a megfelelő folyadékföldszint. A katódatér az (i) palackokkal az 1, s) cső útján van összekötve. A hidrogén el­vezetése az (i) palackból az (m) csövön át történik. A lúgállásnak (o)-ról (p)-re való változtatásakor a folyadékállás ön­működően változik (n)-ről (q)-ra. De nemcsak az (a) elektrcilizőr rendes (o) hidrostatikai nyomásában beálló vál­tozások egyenlíltetnjek így önműködően ki, hanem az elektrolit szűrésében a ki­szívott klór nyomásváltozásai folytán

Next

/
Thumbnails
Contents