72927. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés filmeknek olajtalanítására

Megjelent 19:18. évi november lió 7-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 72927. szám. IX/a. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés filmeknek olajtalanítására. ROTH PÁL MIKSA RICHÁRD KERESKEDŐ HAMBURGBAN. A bejelentés napja 1917 október hó 27-ike. Elsőbbsége 1916 szeptember hó 2-ika. A filmek kinomatografiai vetítőgépek­ben való bemutatás előtt a kezelő által szokás szerint beokijoztatruak, hogy a filmben lévő barázdák, az úgynevezett csöppcsíkok láthatatlanok maradjanak. A készülék gyorsanfutó, olajos alkat­részei is olajcsöppeket fecskendezmek at filmre. A fölgöngyölített filmben ezen olaj­réteg szabálytalan folttá húzódik össze, mely a következő bemutatás alkalmával a kép tisztaságát zavarja és pedig külö­nösen azon esetben, ha azt előzetesen meg nem olajozzák. A filmkölcsönző intézetek eszerint kényszerítve vannak, ily olajos filmeket az elszállítás előtt benzinnel vagy száraz ronggyal megtisz­títani, aimi a filmnek szokásos hoslsza miatt igen fáradságos és időrabló munka. Azonkívül az eredmény a kezelő mun­kás gondosságától és ügyességétől is függ. A találmány szerinti eljárás szerint a filmnek a legcsekélyebb munkaszükség­lettel, ola j oldószerek mellőzésé v el az olajtól a legtökéletesebb módon megsza­badíttatnak, anélkül, hogy a munikás gondossága és ügyessége különösen vé­tetnék igénybe. Ezen eljárás abban áll, hogy az olajos filmet épp oly hosszú, vagy hosszabb, azonban valamivel szélesebb itlatópapir­szalaggal együtt egy dobra feszesen föl­göngyölítjük é's azt egynéhány - óráig, vagy éjszakán keresztül egyesítve hagy­juk. Ezen idő alatt az itatópapiros az olajat teljesen fölszívja és a film folt­mentes. A papírszalag többször fölhasz­nálható. Mellékelt rajzon ezen eljárás végre­hajtásiára szolgáló berendezés van föl­tüntetve, Az 1. ábra vázlatos oldalnézete. A 2. ábra vázlatos fölülnézete. Az (a) talplemezre (b) és (c) csapágy­bakok vannak erősítve. A (b) csapágy­bak két helytálló (d) ési (e) tengelyén az (f) és (g) filmdob forgathatóan van alkal­mazva, melyek közül az egyik az olajos film, a másik pedig itatópapiros fölvéte­lére szolgál. A dobok elősieítésémek meg­gátlására és feszes fölgöngyölítés elérése céljából a dobok a (h) rugók által, vagy egyéb hasonló módon fékezhetek. A (c) csapágybakban szintén két (i) és (k) filmdob van ágyazva, ezeknek tengelye azonban szíjak vagy lánchajtásisal egy­máissal össze vannak kötve, A (k) dob

Next

/
Thumbnails
Contents