72926. lajstromszámú szabadalom • Facső és ennek kötése

Megjelent 1918. évi november lió 7-én. MAGY. KIR. SZABADALMI |BB HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72926. szám. V/e/l. OSZTÁLY Facső és ennek kötése. RIGELL MIHÁLY IGAZGATÓ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1917 október hó 27-ike. Oly folyadékoknak vezetésére, melyek a vassal kémiai vegyületet alkotnak, azaz melyek a vasat megtámadják, mint amilyenek cserző levelek, savak síb. oly fémből, nevezetesen vörös rézből ké­szült csöveket alkalmazták, melyek ezien folyadékok behatásával szemben indiffe­rensek. Mivel azonban ezen csövek úgy anyagukban, mint előállításukban igen költségesek, már régebben helyettesítet­ték azokat oly üzemi viszonyok között, melyeknél a csövek egyáltalában| nem, vagy csak jelentéktelen túlnyomásnak voltak kitéve, fából készült csövekkel. Ezen csöveket akként állították elő, hogy alkalmas minőségű fáknak törzseit a kellő belső átmérőre kifúrták, illetve ki esztergályozták. Ezen csöveknek előállítása azonban a csövek anyagához mérten igen költsé­ges, mert sok e célra kiválasztott fatörzs közül aránylag csak igen kis számú tör­zset lehetett tényleg a cső készítésére fölhasználni és mert a fatörzseknek teli­ből való kifúrása, illetve kiesz'tergályo­zása igen hosszadalmas és kényes mun­kát igényel; ezenkívül az ily csövek igen könnyen megrepedeztek és így tartóssá­guk sem volt kielégítő. A jelen találmányt képező facső már­most két vagv több hosszdarabban, azaz csőrészből készül, melyek akként egye­síttetnek egymással, hogv teljesen tömí­tenek és hogy a bennük mozgó folyadék a csőrészek egyesítésére szolgáló fém­részekkel nem jön érintkezésbe. Az ismert fiacsövekkel szemben a ta­lálmányt képező facsövek legelső sorban is azzal az előnnyel bírnak, hogy ezek­nek előállítására egyenlő viszonyok kö­zött sokkal több fatörzset lehet fölhasz­nálni, mint az ismert facsövek előállítá­sára és hogy az előállítási munka kisebb és nem oly kényes, mint az ismert fa­csövek előállítására szükségelt munka; ezenkívül a találmányt képező facsövek kevésbé repedeznek és így tartósab­bak is. Ezen csöveket természetesen szintúgy lehet a különböző vezetési viszonyoknak megfelelően könyökök, T-csövek stb. alakjában kiképezni, mint a fémcsöveket. A csövek külalakjánlak geometriai ki­képzése a viszonyoknak megfelelően tet­szőleges, pl. háromszögű, négyszögű, sok­szögű, köralakú stb. lehet. Az egyes csődaraboknak egymással és más szerkezeti részekkel, pl. fémcsövek-

Next

/
Thumbnails
Contents