72926. lajstromszámú szabadalom • Facső és ennek kötése

— 2 — kel, tartályokkal stb. összekötése külön­leges módon történik, mely csőkötésnek fémrészei természetesen ismét ne'm érint­keznek a csövek belsejében mozgó fo­lyadékkal. A mellékelt rajzban a találmányt ké­pező facső ennek egy másik facsővel, továbbá egy fémcsővel való összekötése példaképen két részből álló, lerézselt sarkú, négyszögű csőnek foganatosítási alakjában van föltüntetve. Az 1. ábra a csőnek harántmetszete. A 2. ábra fölülnézete. A 3. ábra két, egymással összekötött cső egy-egv részének oldalnézete. A 4. ábra metszet a 3. ábrának 4—4 vo­nala szerint. Az 5. ábra egymással összekötött facső és vascső egy-egy részének oldalnézete. A 6. ábra metszet az 5. ábrának 6—6 vo­nala szerint. A cső a két (1) és (2) csöfélből van összetéve (1. ábra), melyek a (3) facsa­varok segélyével vannak egyesítve. Ezen facsavarok egyrészt az (1) csőfélen át a í(2) csőfélbe és másrészt a (2) csőfélen át az (1) csőfélbe vannak cSavarolva, ahol is a fölső és alsó csavarok egymás­hoz képest eltollan vannak elrendezve (2. ábra); a (Csavaroknak a csőfelekbe való csavarolása az ezekben kiképezett (4) mélyítéseken át történik, melyek a csavaroknak becsavarolása után ismert módon, pl. fadugó, gipszelés stb. segélyé­vel elzáratnak. Mielőtt a csőfelek az imént leírt mó­don egyesi ttetnémek, azoknak az egyesí­tési föl ül eteken szi metrikusan kiiképe­zett hornyaiba az (5) fácokat illesztjük be, melyek a csövet kifelé tömítik. A találmányt képező csöveknek egy­mással való összekötése céljából az összekötendő csövek végeire, a csövek­nek fölső és alsó oldalába egy-egy, a csövek szélességére kiterjedő (6) szög­vasat eresztünk (3. ábra), melyeket a (7) csavarok segélyével erősítünk meg a> cső végeken (4. ábra); ezen kétrend­beli (6) szögvasat a (8) csavarok segé­lyével kötjük össze, miáltal a facsöveket is egymáshoz erősítjük (3. ábra). Ha fémcsövet akarunk egy facsővel összekötni, akkor a fa csövet ismét a (7) csavarok' segélyével megerősített (6) szögvasakkal szereljük föl (5. ábra), a fémcsőre pedig a (9) karimát illesztjük, melyet a (8) csavarok segélyével kötünk össze a (6) szögvasakkal (6. ábra). A tálálmányt képező csövet a csőkö­tést a részletekben természetesen sokféle­képen lehet módosítani anélkül, bog}" maga a találmány változást szenvedne. így a csövet nemcsak két, hanem több részből is lehel előállítani, amikor ezen; részeknek csavarokkal történő egyesítése és horony és fác segélyével való tömí­tése éppúgy történik, mint a két részből álló csőnél. Az egyesítési, valamint a csőkötési csavaroknak elrendezése is tetszőleges lehet, magát a csövet pedig tetszés­szerinti anyagba, pl. a földbe, betonba stb. lehet ágyazni. Ahelyett, hogy az összekötő szögvasa­kat a csövek fölső és alsó oldalába eresztenék be, lehet azokat a csőnek két hosszoldalába vagy úgy ezekbe, mint a fölső és alsó oldalba is beereszteni Vagy egy egész kerettel helyettesíteni, ahol is ez utóbbi, keretrészeket alkotó szög­vasaknak egyesítéséből' létesített, össze­kötő szervet képez. Az összekötendő csövek egyesítési he­lyeinek tömítése bármely ismert módon foganatosítható. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Facső, jellemezve horony és fác se­gélyével tömített, egymással csavarok segélyével egyesített csőrészek által. 2. Az 1. alatt igényelt facsőnek egy fo­ganatosítási alakja, jellemezve mé­lyített facsavarok segélyével egyesített csőrészek által. 3. Csőkötés áz 1. és 2. alatt igényelt fa­csövek összekötésére, jellemezve az összekötendő csövek végeibe beeresz­tett és egymással, csavarok segélyével

Next

/
Thumbnails
Contents