72925. lajstromszámú szabadalom • Szállítókosár, főleg cement számára

Megjelent 1918. évi november hó 7-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72925. szám. XVIII'd. OSZTÁLY­Szállítókosár, főleg cement számára. NÉMÁK IMBE FŐJEGYZŐ ÉS HEBTZL ABNOLD NAGYBÉBLÓ ÉS SZÖVETKEZETI IGAZGATÓ TBENCSÉNBEN. A bajelentés napja 1917 október hó 10-ike. A jelen találmány tárgya cement, mű­trágya és hasonló porzó anyag szállítá­sára szolgáló tartály. Eddigelé a cementet pl. zsákokban és hordókban szállították, mely szállító tar­tályok egyáltalában nem felelnek meg a követelményeknek. Eltekintve attól, hogy a vékony fából készített hordók a cement kiürítésénél töhbriyii^íjpétverettek és az aránylag JpíKzs^kok^ könnyen elvesztek, ezen tajtályok egyike sem nyújt bizton­ságot nedvesség behatása ellenében, úgy hogy a tárolás csak födött raktárakban és effélékben volt lehetséges. A jelen találmány szerint szállító tar­tály gyanánt célszerűen fűzfavesszőből fonott kosarat alkalmazunk, mely beiül egy a réseket lefödő textilanyagokból, papirosból, kátránylemezből, vagy más poralakú anyagok számára áthatolhatat­lan, célszerűen vízálló anyagból álló bé­léssel • van ellátva. A mellékelt rajz a találmány tárgyának példakepeni foganatosítási alakját szem­lélteti. Az 1. ábra előlnézet. A 2. ábra a födő és kosár közötti csuklós összeköttetést szemlélteti. A 3. ábra részletrajzot tüntet föl met­szetben és nagyobb léptékben. A célszerűen kissé kúpos, elliptikus keresztmetszetű (1) kosár (2. ábra) fűzfavesszőből van fonva és belső olda­lán i^átrányos födéllemézből, vagy más, cél'szerüén vízhatlan léssé anyagból álló (2) a. A (2) bélés rögzítése a tartály haránt­metszetéhez képest hozzászlabott (3, 1) gyűrűk segélyével történik, melyek szin­tén fűzfavesszőből készülnek. Az egyik, még pedig a (3) gyűrű a fenékperemet biztosítja, míg a másik, a (4) gyűrű, a belső bélést rögzíti a kosár fölső pere­mén. A találmány szerint a belső bélés fölső pereme a vastagabb fából való (5) gyűrű fölött van vezetve (3. ábra), úgy hogy a kosár belső oldalán köröskörül futó dudor keletkezik, melyet, a kátrányos födéllemez vagy efféle borít. Ez utóbbi­nak végét az (5) dudor alatt a vékony (4) gyűrű rögzíti. Az (5) dudor a belső oldalán szintén kátrányos födőlemezzel vagy effélével burkolt (6) födő fölfek­vési fölülete gyanánt szolgál. A burkolat­nak a (6) fődön való rögzítése szintén

Next

/
Thumbnails
Contents