72925. lajstromszámú szabadalom • Szállítókosár, főleg cement számára

fűzfavesszőből készült (7, 8) gyűrűk se­gélyével történik, melyek közül a külső (7) gyűrű ,a födő zárt helyzetében, lehe­tőleg 'közvetlenül az (5) dudor mellett fekszik és ily módon nagyon szoros zá­rásit létesít. Az (5) dudor, melyet a lehetőleg köz­vetlenül az (1) kosár falazatáig lenyúló (6) födő túlföd, annyira eláll a kosár faltóatától, hogy közte és az (5) dudor között tölcséralakú bővület keletkezik, melybe az esetleg a födőrésen átszivárgó esővíz beáramlik és ily módon a (2) belső bélés mögé kerül és a kosárfon at nyílásain át kiárainlik anélkül, hogy a csomagolt áruval ibármüképen is érint­kezésibe jutott volna. Hogy ez a berendezés főleg cement szállításánál rendkívül fontos, azt a ce­mentnek nedvesség ellenében tanúsított rendkívüli érzékenységét figyelembe véve, nem is kell külön kiemelnünk. A (6) födő fölcsappawbh'atóan van a kosárral összekötve. Főleg a kosár ki­ürítésének megkönnyítésére, a találmány szerint a kosár és födője közötti csuklós kapcsolat könnyen oldható. Ezen célból a föltüntetett foganatosíliási alakinál a# kosár és födő megfelelő oldala, mint1 azt a 2. ábra mutatja, két-két füleccsel van ellátva, melyek egymás fölé tolva, a (8) rúddal biztosíttatnak helyzetükben. A (8) rúd eltávolítása után a (6) födő le­vételének mi sem állja útját. A rudat a (9) lakat vagy efféle tartja meg helyze­tében. A födő elzárása ismert módon a kosár egy fülecsébe beakasztható zárral törté­nik, mely a födőfülecset a záráisi helyze­tében biztosítja. A találmány szerinti kosár foglaló ké­pességéhez viszonyítva aránylag csekély súlyú, kevés helyet igényel és az ismert tartályokkal szemben az abszolút víz­mentesség előnyével bír, mely tulajdon­ság a szabadban való tárolást teszi lehe­tővé. A tartály, melynek előállítási költségei rendkívül csekélyek, legalább is 15—20 szállítást bír ki és könnyű rakodófoépes­ségénél fogva főleg a tengerentúli szállí­tás céljaira alkalmas. Az elporzási veszély tehát minden­nemű fogyaték teljes elesése folytán a tartály bárminemű anyag, főleg cement, műíilágya és effélék szállításánál a leg­nagyobb előnyökkel jár. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Szállító tartály főleg cement, mű­trágya, és egyéb porszerű anyagok számára, jellemezve célszerűen fűzfa­vessző fonalból álló (1) kosár által, inelv kátrányos födőlemezböl, papi­rosból, textilanyagból vagy efféléből álló (2) belső béléssel van ellátva. 2. Az 1. alatti igényben védett szállító­tartály fölcsappantható födővel, jelle­mezve azáltal, hogy a csuklós össze­köttetés könnyen oldható, oly célból, hogj' a födöt főleg kiürítésnél teljesen eltávolíthassák. 3. Az 1—2. alatti igényben védett tar­tály, jellemezve azáltal, hogy a födő­csukló egy a födőnek, illetve a ko­sárnak egymást átlapoló fülecsein át­dugott (8) rúdból áll, melyet a (9) lakat vagy efféle biztosít helyzetében. 4. Az 1—3. alatti igényben védett szál­lító tartály, jellemezve azáltal, hogy a belső (2) fölső szegélyén egy a födő fölfekvési fölületét alkotó (5) dudoirt alkot, mely a tartályfalazattól any­nyira eláll, hogy a belső falazat mögé vezető tölcséralakú bővülőt keletke­zik, melybe a födőrésbe esetleg be­hatoló esővíz beáramlik és onnan ki­folyik. 5. A 4. alatti igényben védett szállító­tartály, jellemezve azáltal, hogy a födő belső bélését (7) gyűrű •bizto­sítja, mely a zárt helyzetben lehető­leg közvetlenül az (5) dudor mellett fekszik és ezáltal a födöt tömíti. (1 rajzlap melléklettel.) PALIAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NrOMDÁjA 3UOAP£B*&ta

Next

/
Thumbnails
Contents