72924. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fonórostnak bizonyos délszaki növények háncsrostjaiból való előállítására

Megjelent 1918. évi november lió 7-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72924. szám. XIV/a/1. OSZTÁLY. Eljárás fonórostnak bizonyos délszaki növények háncsrostjaiból való előállítására. DR MAHLEH GYULA ORVOS ÉS DR MAHLER GYULÁNÉ SZÜL. ECKEL KLEMENTINA ABBÁZIABAN, JELENLEG BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1917 október hó 18-ika. A külföldi fonórostok (gyapot, juta hiánya) mindinkább szükségessé teszik pótanyagok alkalmazását, hogy a fönn­álló és minidinkábír növekvő szükséglet kielégíthető legyen. Ezért számos pót­anyagot javasoltak már, melyekkel már eddigelé is többé-kevésbé kielégítő ered­ményeket • értek el, anélkül, hogy csak megközelítőleg is sikerült volna a szük­ségletet födözni. A találmánybali eljárás oly fonórost ot szolgáltat, mely minőség tekintetében" fölülmúlja az eddigelé javasolt pótanya­gckat és a kívánalmaknak a legnagyobb mértékben megfelel nem-csak a rest mi­nősége' tekintetében, hanem abban a te­kintetben is, hogy JLözépeurópában , főleg .a partvidéken és az ennek közelében fekvő tartományokban és szigeteken te­kintélyes mórtékben fordul elő. Emellett a találmány szerinti eljárás azzal a nagy előnnyel is jár, hogy kitermelési há­nyada meglepően nagy. Azt találtuk ugyanis, hogy bizonyos lílélsz'aki növényeknek az Aloineae alcsa­.ládbozTartózo" Aloe loürn. levelei és különösen ennek „aloe vulgáris" vagy „aloe africana" megjelölés alatt ismere­tes speciese megfelelő kikészítése után ruhaszövetek és effélék előállítására is kitűnően alkalmas fonórostot szolgáltat. A rostok nyerésére a legalább méter magasságú leveleket a növény gyökér­nél, baliával vagy fürésszel levágjuk és a szegélytöviseket és tüskéket eltávolít­juk. A még friss és levet tartalmazó leve­leket azután kalapáccsal megmunkáljuk, még pedig oly módon, hogy a leveleket célszerűen fából való tökélte helyezzük és verővel mindaddig megmunkálják, míg a rostok elő neim tűnnek. Ezt köve­tői cg a kezelt anyagot főzzük, célszerűen 15'/e-os szódaoldattal, azután hideg víz­zel kimossuk és úsztatjuk, míg a nö­vénynek a rostra tapadó husrészei külön nem válnak. A kapott rostokat azután szárítjuk és töréssel, tilolással elemi szá­laira bontjuk szét. A találmány tárgyának egy másik fo­gánatosítási alakjánál a rostok főzése elmarad és a leveleknek verővel való megmunkálását közvetlenül a hideg víz­zel való kezelése követi. A további eljá­rás ugyanolyan, mint az, melyet fönt ismertettünk. Az ismertetett eljárás útján nagy szi-

Next

/
Thumbnails
Contents