72923. lajstromszámú szabadalom • Szálcső szívóléggel működtetett szállítóberendezések számára

Megjelent 1918. évi november lió 7-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 72923. szám. v/f. OSZTÁLY. Száj cső szívóléggel működtetett szállító berendezések számára. MÜHLENBAUANSTALT UND MASCHINENFABRIK VORM. GEBBÜDEB SECK CÉG DBEZDÁBAN. A bejelentés napja 1917 junius hó 4-ike. Elsőbbsége 1917 február hó 14-ike. Az ömlesztett anyagot szállítására való, szívóléggel működtetett azon ismert berendezések, melyeknek szájcsöve (fú­vókája) 'köpennyel van körülvéve, oly módon működnek, hogy a levegő a leg­rövidebb úton jut a szállítócsőbe, ami leginkább vagy a szájcső injektörszerü kiképezése által vagy azáltal eszközölte­tik, hogy a légköpenv alul részben vagy teljesen nyitott. A nyílások mindenkor úgy vannak alkalmazva, hogy a levegő közvetlenül a tulajdonképeni szállító­csőbe huzatik be. A jelen találmány tárgyát képező, szívó légszállításra szánt szájcső, mely nemcsak gabonaszállításra, hanem mási tömegárúk, főkép rosszul csúszó árúk, mint pl. poros, meleg és nedves gabona, gyapotmag, földi dió, zöld maláta, hamu, apró szén, szénvegyi anyagok stb. tova­szállítására is alkalmas, az ismert szer­kezetektől főkép abban különbözik, hogy a szállító levegő csak a köpenyt körül­záró szállítandó anyagon át való kerülő úton léphet' be a szállítócsőbe. Ily módon a ható légáramnak oly irányt adunk, hogy a szállítandó anyag nem szorul a szájcső falaihoz, amíg még a szájcső cső­részén kívül van. Ezen me'gszorulás eddig nagy ellenállás okozója volt, melynek leküzdésére a szállítandó anyagnak a nyugalmi állapotból a mozgási állapotba való áímeniete alkalmával hiába való munkát kellett végezni. A szájcső példakép vett foganatosítása alakja, a mellékelt rajzban van föltün­tetve és pedig az 1. és 2. ábrán elül- és fölülnézetben, a 3. ábrán az 1. ábra x—x voniala szerint vett metszetben. A szállító vezetékhez csatlakozó (a) cső alul trombitaalakú vagy kónikus, torkolatban végződik; a (b) köpeny az: (a) csövet némi távolságban veszi körül és alsó szélén vele szorosan össze van kötve vagy vele egy egésszé van egye­sítve. Miután azonban az alul nyitott kö­peny alsó részében, mint a rajz mutatja, az egész kerületen bizonyos magasságig (c) nyílások vannak alkalmazva, a szál­lító levegő, mielőtt az (a) csőbe belépne, a nyilak által jelzett úton halad, azaz az (a) csőbe csak a (b) köpenyt körülzáró szállítandó anyagon át vett kerülő úton vezettetik. Ezáltal a levegő ható fölüle'tei az összes fölösleges ellenállás elkerülé-

Next

/
Thumbnails
Contents