72923. lajstromszámú szabadalom • Szálcső szívóléggel működtetett szállítóberendezések számára

sével a szállítócső végéhez vannak áthe­lyezve ós a levegő kényszeríttetik, hogy az ömlesztett anyagon áthatoljon; a le­vegő tehát kezdettől fogva a szállítás számára hasznosíttatik. A szállító levegőnek az említett mó­don való átvezetése a (b) köpenyben al­kalmazott szövetszita, megfelelően kiké­pezett csatorna- vagy bordarendszer által is eszközölhető. Ha, mint az 1. ábra mutatja, az (a) cső és a (b) köpeny falai alul éles élek­ben érnek össze, a (b) köpeny körül (d) forgótolókát rendezhetünk el, mely pl. csavarvonalalakú és a köpenyben meg­erősített (g) fejcsavart körülfogó (f) ha­sítékkal van ellátva. Ha a csavart lazít­juk, a forgó tolókát a köpeny mentén emelhetjük vagy sülyeszthetjük ós ezzei a i(c) nyílásokat löbbé-<kevésbé elföd­hetjük. A szájcső további előnyei még abban rejlenek, hogy rézsútos helyzetben is ép­olv egyenletesen működik, mint függé­lyesben és hogy a teljesítő képességre, valamint az erőszükségletre nincs befo­lyással^ mily mélyre merül a szá j cső a szállítandó anyagba. » SZABADALMI IGÉNY. Szájcső szívó levegővel működtetett szál­lító berendezésék számára, a cső vé­gét körülzáró, a levegőt fölülről be­bocsátó köpennyel, azáltal jellemezve, hogy a (b) köpeny alsó részében sza­bályozható (c) nyílásokkal van el­látva, úgy hogy a szállító levegő a (b) köpenyen át csak a köpenyt kö­rülvevő szállítandó anyagon át1 jvett kerülő úton át vezettetik a szállító­csőbe. ,1 rajzlap woiléklettei.! -PALLAS fté6*VÉNVTÁR9ASÁ3 NYOMDÁJA BUDAPf»T**»

Next

/
Thumbnails
Contents