72915. lajstromszámú szabadalom • Elektromos szelep túlfeszültségek elvezetésére

Megjelent 1918. évi november lió 7-én. MAGY. g|| KIR. SZABADALMI J&S| HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72915. szám. VII/g. OSZTÁLY. Elektromos szelep túlfeszültségek elvezetésére. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES CONDENSATEURS ELECTRIQUES CÉG FRIBOURGBAN, MINT GILES GYÖRGY MÉRNÖK JOGUTÓDJA. A bejelentés napja 1917 julins hó 19-ike. Elsőbbsége 1916 julius hó 11-ike. . A jelen találmány tárgya túlfeszültsé­geik elvezetésére' szolgáló elektromos szelep. Ilyen szelepek már ismeretesek és (mint a mellékelt rajz 1. ábrája mutatja) legalább egy olyan elemet foglalnak ma­gukban, amely egy (el, e2) szikraközt, továbbá ezzel sorba kapcsolt nagy (R) ellenállást és több (e3... e8) elektró­dát tartalmaz, amelyek szintén szikra­közök által vannak egymástól elválasztva és a kis (c3... c7) kondenzátorok közbeiktatásával mindnyájan a közös (t) vezetékre vannak kapcsolva, kivéve az utolsó (e8) elektródát, amely a közös (t) vezetékkel közvetlen összeköttetésben áll. Az ilyen berendezések általánosságban elég jól működnek, azonban mégis bizo­nyos hátrányokat mutatnak. így ha az első szikraközt a túlfeszültségnek olyan értékére állítjuk be, amely a Hálózat fe­szültségénél nem sokkal nagyobb, akkor a berendezés működésbe fog lépni a fe­szültségnek olyan növekedéseinél is, amelyek pl. a hálózat bizonyos vezeté­keinek futólagos földeléséből származ­nak és működésben is fog maradni, mi­nek folytán állandó földelés jön létre, ami a hálózat működését zavarja és a berendezésre magára is hátrányos, mivel ez általánosságban nincsen úgy szer­kesztve, hogy sokáig működésben ma­radjon. Ellenben ha az első szikraközt magas túlfeszültségre szabályozzuk be, akkor a berendezés nehezen jön műkö­désbe és így nem teszi meg a várt szol­gálatot. Ha a berendezés az első esetiben kiolvadó biztosítékokkal van fölszerelve, akkor ezek a huzamos működésből szár­mazó károk ellen védelmet nyújtanak ugyan, de a berendezést a hálózattól el­választják; hogy tehát a berendezés új­ból működésbe jöhessen, a kiolvadó biztosítékokat pótolni kell, ami fölügye­letet tesz szükségessé. Ezen hátrány elkerülése céljából a ta­lálmány szerinti szelep egyfelől úgy van szerkesztve, hogy a működéséhez szük­séges feszültség jelentékeny mértékben nő, ha a szelepen bizonyos ideig áram halad át, másfelől pedig úgyf hogy ezen növekedéstől számítva bizonyos idő el­multával a szelep ismét működésbe lép­het a feszültségnek ugyanazon, kisebb értékénél, amelynek alá van vetve. A mellékelt rajz 2. ábrája a találmány

Next

/
Thumbnails
Contents