72915. lajstromszámú szabadalom • Elektromos szelep túlfeszültségek elvezetésére

szerinti elektromos szelepnek egy kiviteli példáját tünteti föl vázlatosan. Ez a kivitel oly elemet tartalmaz, amelynek két (el, e2) elektródája között a bevezetésben már említett első szikra­köz hossza tetszőlegesen szabályozható. Az (el) elektródát a (T) földdel az (a) vezeték köti össze, míg az (e2) elektróda az (e3 e8) elektródasor első (e3) tagjával van összekötve, ahol ez utóbbiak között szintén a bevezetésben már emlí­tett szikraközök foglalnak helyet. A soro­zat utolsó (e8) elektródája a (b) csap körül lengő, vezető anyagú (bl) emelő révén a pl. vasból készült (a) hődrót egyik végéhez van kapcsolva, míg ezen huzal másik vége a sziláid (al) ponthoz csatlakozik és a (v) vezeték útján az erős (R) ellenállással, ez pedig a hálózat j(l) vezetékével van összekötve, mely utóbbitól a túlfeszültségeket távollá rfcani kívánjuk. Az (e3... e7) elektródák mind­egyike a kis (c3... c7) kondenzáto­rok egyik fegyverzetéhez van kapcsolva, míg a másik fegyverzet a közös (t) veze­tékkel van összekötve. Ez utóbbi a helyt­álló (g) kontaktushoz van kapcsolva, amely a (bl) emelő által hordott moz­gékony (f) kontaktussal jöhet érintke­zésbe. Az (a) hodrót hossza úgy van megválasztva, hogy rendes hőmérséklet­nél a két (f, g) kontaktus a (d) rugó ellenhatása dacára érintkezésben áll egy­mással. A föltüntetett kivitel működési módja a következő: A leírt szerelési mód következtében az (el) elektróda a (T) föld potenciálján van míg az (e2) és a többi (e3... e8), elektródák a kis kondenzátorok közbe­iktatása folytán a hálózat (1) vezetékénlek potenciálján Vannak, ha az (f, g) kon­taktusok érintkezésben állnak egymással. Az (el, e2) közötti szikraköz hosszúsága másfelől úgy van szabályozva, hogy szikra ugrik át, mihelyt az ,(1) vezeték feszültsége eléri azt az értéket, amelynél a készüléket működésbe lépni kívánjuk. Ha ez az érték pl. 10000 Volt és ez el van érve, akkor az (e2) elektródától, amely 10000 Volt potenciálon van, szikra ugrik át az (el) elektródához, amelynek poten­ciálja null. A keletkező áram igen gyönge, mivel a kis (c2) kondenzátoron kell áthaladnia. Ennek folytán a feszült­ség esése az (el, e2) szikraközben cse­kély és pl. 500 Voltot tesz ki. A feszült­ség esése az (R) ellenállásban szintén kis mérvű, minthogy az áram erőssége csekély. Ennélfogva az (e3) elektróda potenciálja megközelítőleg 500, míg az (e4) elektróda még mindig a 10000 po­tenciálon van. E kettő között tehát szikra ugrik át és az (e4) elektróda potenciálja 1000 lesz. Szikra ugrik át továbbá az (e4) és (e5), azután az (e5) és (e6) kö­zött, és így tovább. Valahányszor a meg­felelő ívbe'n a feszültségnek 500 Volttal Való esése következik be, a sorozat elektródái között szikrák létesülnek kaskadszerüen. A sorozat elektródáinak száma úgy van választva, hogy midőn a szikrák az utolsó előtti (e7) elektródá­hoz érkeznek, ez utóbbi és az (e'8) elek­tróda között elég potenciálkülönbség ma­radjon arra, hogy szikra képződjék (pl. 2000—3000 Volt, ami egyébként ala­csonyabb annál az értéknél, amelynek a rajz körülményei megfelelnek). Ha a szikrák mindenütt átugrottak, a túlfe­szültség az (R) ellenálláson, az (e3 ... e8) elektródák során és az (el, e2) szikraközön keresztül, amelynek (el) elektródája földelve van, közvetlenül le­vezettetik. Ha a túlfeszültség levezetése elég erős és elég hosszú időtartamú áram kelet­kezésére ad alkalmat, akkor az (a) hu­zal érezhetően fölhevül, megnyúlik és lehetővé teszi a (bl) emelőnek a (d) rúgó által való elbill'entését, amikor is az (f, g) kontaktusok szétválnak. A (t) vezeték megszűnik az (1) vezeték poten­ciálján lenni s a készüléknek az (1) és (T) között most már nagyobb potenciál­különbségre van szüksége a működés­hez, mint korábban volt. Ha ez a maga-

Next

/
Thumbnails
Contents