72914. lajstromszámú szabadalom • Sonkafőző-készülék

Megjelent 1918. évi november lió 7-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72914. szám. Xl/f. OSZTÁLY. Sonkafőző készülék. DYLUS JÓZSEF KERESKEDŐ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1914 február hó 14-ike. Ismeretesek már sonkafőző készülé­kek, melyek négyszögletes alakkal bírnak és melyeknél az oldalfalak rugalmasan vannak egymással összekötve úgy, hogy a falak egymáshoz közelíthetők vagy tá­volíthatók. Pzen sonkafőző készülékek­nél a födél a sonkát fölvevő edénnyel csuklóslan vian összekötve és retesz vagy eféle segélyével rögzíttetik helyzetében. Ennek az ismert készüléknek többféle hátránya van, melyek közül a legszembe­tűnőbb az, hogy a födél a sonka főzésé­nek mérvében után nem állítható, illető­leg utána nem szorítható, miáltal az ily készüléknek fő célja, hogy a sonka főzés közben állandóan összesziríttassék, hogy a főzés befejeztével hideg állapotban! szét ne essék, ezen ismert készülékek­kel el nem érhető. Ezzel szemben a jelen találmány tár­gyát képező sonkafőző készülék nagyjá­ban a nyers sonka alakjának megfelelően alakított fölvevő edényből áll, mely kü­lön behelyezhető fedőlappal van ellátva, mely célszerűen három szorítócsavar segélyével főzés közben állandóan leszo­rítva tartatik, illetőleg főzés közben a sonka összezsugorodásának mérvében utána állítható. A találmány tárgya mellékelt rajzon példakép vett foganatosítás! alakjában van föltüntetve, nevezetesen az 1. ábra a készülék elölnézete, a 2. ábra ugyanannak fölülnézete, a 3. ábra pedig függélyes metszet a 2. ábra A—B vonala szerint. A készülék áll a csontjától, a csülök­től és más hasonló részektől megszabadí­tott sonkát fölvevő (t) tartályból, mely fölül nyitott, oldallapjain és fenéklapján pedig (2) átbocsátónyíMsokkal van el­látva. Az (1) tartály a főzendő sonka alakjának nagyjában megfelelő három­szögletes alakkal bír, amint azt a 2. ábra mutatja, mely háromszög csúcsai le van­nak kerekítve. Az (1) tartály fölső szélé­ből kiemelkedően az oldalfalakhoz erősí­tett, illetőleg ezekkel egy darabban álló és egymással szemben fekvő (3) fülekkel 'van ellátva, melyeknek szemben álló nyílásain át a lazán behelyezett és kiemel­hető (4) gerendák vannak behelyezve. Ezen gerendákba és pedig a hosszabb gerendába célszerűen kettő, a rövidebb gerendába pedig egy csavarorsó van behelyezve, melyek fölül (6) szárnyas vagy eíféle csavarokkal vannak ellátva. ' Az (1) tartályba behelyezendő (7) gép-

Next

/
Thumbnails
Contents