72910. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés homogenizálásra

Megjelent 1918. évi november hó 7-én. MAGY. gin KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72910. szám. IV/i. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés homogenizálásra. SCHRÖDER G. VILMOS GYÁROS LÜBECKBEN. A bejelentés napja 1916 janius hó 10-ike. Elsőbbsége 1915 julius hó 30-ika. A jellen találmány tárgya eljárás és berendezés folyadékok, főleg tej- ós más­effélék homogenizálására. Homogenizálás alafi a jelen találmány értelmében ma­gukban véve ne|m keverhető folyadékok­nak magas légköri nyomás alatt való szétdörzsölését értjük, amelyek ezen ke­zelés folytán annyira szétdörzsölődnek, hogy fajsúlyuk miatt való különválásuk többé nem lehetséges. Ezen cél elérésére, amint ismeire,tes, a homogenizálandó folyadékot egymásra erősen rászorított lapok között engedik keresztül menni, mimellett adott esetben az egyik lap a másikkal szembein ellentétes irányban fo­rog. A homogenizáló lapok rendszerint üreges vagy tömör kúpalakúak. Eddigelé a folyadékot a homogenizáló test kisebb sugarának helyén vezették be és a na­gyobb sugár helyén ejngedték kilépni. Ha a rés tömör test alapja és az üreges test lapja között mindenütt egyenlő bő, ak­kor ebből az következik, hogy a fajlagos szétdörzsölés a belépés helyén a legna­gyobb, ellenben a kilépés helyén, ahol a kúpnak sugara legnagyobb, a szétdörzsö­lés a legcsekélyebb. Avégből, hogy ezt elkerüljék, olyan kúpokat ajánlottak, amelyek lépcsőzete­sen szakadékosak, és amelyeknél a rés az egyes lépcsőzetek között külön beállítható és pedig akár a tok falazat egyes lépcső­zeteinek, akár az egyes kúplépcsőzeteknek szabályozása által. A jelen találmány sze­rint a bemeneteltől a kimenetelig állan­dóan növekvően ható emulgáló erőt az­által érjük el, hogy a folyadékot az emulgáló test nagyobb átmérőjének ol­dalán vezetjük be és a test kisebb át­mérőjének oldalánál vezetjük el. A mellékelt rajzokon a találmány sze­rinti homogenizáló berendezések van­nak föltüntetve. Az 1. ábra egy berendezés metszete; a 2. ábra egy másik foganaíosátási alak metszete és a 3. ábra metszet a 2. ábra (B—B) vo­nala szerint. Az 1. ábra szerinti foganatosítási alak­nál (a) a tok, amelybe a homogenizá­landó folyadék (E)-nél bejiép és amely (b)-nél kúpalaikúan van kiképezve. Eb­ben az üreges kúpban fut a (c) homogeni­záló test, amelynek (d) orsója alkalmas tömítő szelencén keresztül a tokból ki van vezetve és oitt (e) zsinorkorongot hordja, amely tetszésszerinti módon hajt­ható, úgy hogy a kúp a homogenizálás

Next

/
Thumbnails
Contents