72910. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés homogenizálásra

alatt gyors forgásiba hozatik. Ez a forgatás azonban más módon is eszközölhető; így pl. valamely, a kúppal összekapcsolt rósz turbina ala'ktoan lehet kiképezve vagy csavarmenetekkel lehet ellátva, úgy hogy maga az áthaladó folyadék az egész kú­pot, mint egv turbinának testét, for­gásba hozza. A (c) tömörhienger és (b) üreges henger között szűk (d) rés van, amelyen a folyadéknak keresztül kell mennie. Hogy a folyadék az (a) tokból könnyen eljuthasson a (d) réshez, a kúp hengeres része (f) bevágásokkal van el­látva. A folyadék akképen halad át a (d) résen, hogy a számításba veendő folyadék-keresztmetszet 'mindig kisebbe­dik, jól liehe|t a rés szélessége állandó marad. Ez abban leli magyarázatát, hogy a keresiztmetszet arányos a mindenkori sugárból és a rés szélességéből kapott szorzattal. A folyadék belépésénél tehát a keresztmetszeti fölület (d) (rl-), a kö­zépen (d.) (r2) és a kilépésnél (d) (r3). Már most abban a mértékben, amint (rl-) nagyobb (r2)-nél és ez nagyobb (r3)-raál, ugyanolyan mértékben csökken az átbocsátási keresztmetszet is, amiből ia homogenizálandó anyagnak megfelelő, mindig eiősbbé váló kezelése, következik. A kúp az anyagot bizonyos mértékben előre széltdörzsöli az első szélesiefob ré­szén, egyenletesen homogenizálja a kö­zépső részén és a kilépésnél azt még fino­mabbra szétdörzsöli. Mindezt elérjük anélkül, hogy utánállítás szükséges lenne, mert a kopás, különösen mikor a kúp forog, minden pontosan egyenletes. Avégből, hogy bizonyos beállítást elér­jünk, a (d) orsó a (g) alapzatra forgatha­tóan ágyazott (h) emeltyűre van helyezve, amelynek szabad karja (i) nyomóesava­ron fekszik. Ennek folytán az (i) csavar beállítása által a nyomást (A)-ban, il­letve a homogenizálás finomságát szabá­lyozhatjuk. Magától értetődik, hogy ugyanezt a célt lépcsőzetes kúppal és más testtel is elér­hetjük, almelynek egyes részeit ez esetben niem kejl beállíthatóan kiképezni. A jelen találmánynál természetesen lé­nyeges, hogy a kúpnak nlagv, kb. 90"-ú nagyobb csúcsszöge legyen. A kúpot még egy lappal, tehát 180"-ú csúcsszöggel biró kúppal is. helyettesíthetjük. A 2. és 3. ábrán föltüntetett foganato­sítálsi alaknál a kúp hátoldalán turbinák­kal hajtatik. Amint a (3. ábra) mutatja, a folyadék itt is nagy(E)-nél lép be, ha­tost gyakorol az (m) turbina lapátokra és a kúpot forgásba hozza. A kúp több be­esztergályozott (ni, n2, n3) rovátkával van ellátva, úgy hogy egyes (cl, c.2, c3, c4) kúpszeletek keletkeznek és mindegyik­rovátkában az előbbi kúpszeletben szét­dörzsölt anyag keverésének kell végbe­mennie. A kúpot aiúl ési fölül egy-egy csúcs tartja, a fölső (D) orsó egyúttal a turbina vezető tengelyét képezi, amely a kúppal egy darabban lehet öntve. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás folyadékok homogenizálására, jellemezve azáltal, hogy a folyadékot olyan irányban (vezetjük egv mozgó ós egy szilárdan álló teist között fön­maradó résen keresztül, hogy a ke­resztmetszet mindig kiislebbediik. 2. Berendezés az 1. igény szerinti ejljárás foganatosítására, jellemezve egy, kúp­alakban kiképezett tok és kúpalakú részbe sajtolt, dcn'zsölő lest gyanánt szolgáló kúposi szelieptept álltai, to­vábbá azáltal, hogy a folyadéknak a tokba való belépése a dörzsölő test nagyobbik átmérőjének oldala fölött, kilépése pedig annak kisebbik átmé­rőjének oldalia alatt megy végbe'. 3. A 2. igény szerinti berendezés fogana­tosítása alakja, jellemezve azáltal, hogy a forgó test orsója olyan emel­tyűre van ágyazva, amelynek másik vége egy állító csiavar hatása alatt áll. 4. A 2. igény szerinti berendezés fogana­tositási • alakja, jellemezve azáltal, hogy a kúp, amelyet esetleg a vele kapcsolatban lévő turbina hoz moz-

Next

/
Thumbnails
Contents