72909. lajstromszámú szabadalom • Aknakereső eszköz számára való használatra állandóan kész vágófogó

Megjelent 1918. évi október hó 89-én. MAGY. g||s KIR­SZABADALMI jBff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72909. szám. XIX/h. OSZTÁLY. Aknakereső eszköz számára való, használatra állandóan kész vágófogó. STAHLSCHMIDT WERKZEUG COMPAGNIE G. M. B. H. CÉG CRONENBERG/M CRONENFELDBEN. A bejelentés napja 1917 augusztus hó 22-ike. Ellenséges aknáknak eltávolítására, valamint hajózási útnak saját aknáktól való fölszabadítására, amelyeknek hely­zete valiamely okból megváltozott, úgy­nevezett vágófogót használnak, mely az akna megerőisiítésére szolgáló horgony­kötelet levágja és ezzel az aknát a tenger fölszínére bocsátja. Az aknát ekkor rend­szerint fölrobbantják, minthogy élés töl­tésű aknákat nem szokás újból fölszedni. Az eddig használt aknakereső eszköznél a horgonykötél, miután a keresőkötélbe ütközött, nyo'miásla folytán kis töltényt lobbant föl, mely az akna hoigonykötelé­nek bemetszésére szolgáló kést hozza moz­gásba. Miután az akna fölbukkant, a két hajónak, mely a kereső kötelet vontatja, meg kell állnia, az egyik járművel az aknaeszközt meg kell közelíteni, a vízből körülményes munkával kielmelni, új töl­tényt berakni és a fogót az új munka­helyzetbe hozni; csupán ekkor lehet a vágófogót a következő horgonykötél le­metszése céljából a víz alá meríteni. Hogy ezt az eddig szokásos akna­kereső eszköz működtetésével kapcsola­tos munkamenetet egyszerűsítsük, a ta­lálmány tárgya az aknakereső eszköz oly vágófogójára vonatkozik, mely egymás­után tetszőleges számban hozható hasz­nálatra kész helyzetbe anélkül, hogy minden esetben az egyik járműnek az il­lető helyet megközelíteni és a fogót új­bóli munkahellyzetébe előkészíteni kel­lene. A keresőköteliet vontató hajók me­netét tehát nem kell1 megszakítani. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­riak egy kiviteli példája van föltün­tetve; az 1. ábra a használatra mindenkor kész: vágófogót a közönséges menetállásban szemlélteti; a 2. ábrán a hozzávaló felülnézetet lát­juk. A 3. ábra a vágási kezdetén elfoglalt hely­zetet szemlélteti, miután a rendesen zárt emelők a hozzáütődő horgonykötél át­bocsátása végett kinyíltak; a 4. ábrán a hozzátartozó fölülnézet látható. A két hajó, pl. mófordeaeglye által von­tatott keresőkötél az eszköz (a) és (b) nyílásaiban van beakasztva. A fogó maga, amint ezt a (2. és a 4. ábrából) láthatjuk, a csapoki távolságában elrendezett két (h) vaslemezből áll, melyeknek az 1. és,

Next

/
Thumbnails
Contents