72909. lajstromszámú szabadalom • Aknakereső eszköz számára való használatra állandóan kész vágófogó

-3. ábrán föltüntetett alakjuk van. Ha már most a horgonykötél a keresőkötélbé üt­közik, utóbbi mejntén végigosúszik és a két vontató liajó által kifejtett húzás folytán .a (c) és a i(d) forgóipontokban forgathatóan ágyazott emelőkre erős nyomást gyakorol. Bizonyos nyoimás el­érésekor ezek a forgatható emelők kinyii­nak (3. ábra) és közöttük nyilas válik szabaddá, melyek az akna horgonykötele; átcsúszhat Ebben a pillanatban az (e, f, g)-nél forgathatóan ágyazott emelők, me­lyek kések gyanánt vannak kiképezve, az áteresztő nyilas előtt felkúsznék, azaz a menetirányban az áteresztő nyílás mö­gött vannak elrendezve és a horgony­kötelet fölveszik (3. ábra). A vontatóhajók továbbhaladásakor a horgonykötél nyomása mind tovább hat a késekre, ez utóbbiakkal a menetiránnyal ellenkező érteleimben visszahúzza és köz­ben az (1. ábrának) megfelelő késállás­hoz közelíti, mely ábra a két (i) kés végső helyzetét mutatja. Minthogy a két előbb említett emelő (c) és (d)-nél forgathatóan van ágyazva, a két (i) kés a közöttük fekvő horgonykötelet körülzárja. A két vontatóhajó által kifejtett, mind­inkább nagyobbodó húzás által a kések mind jobban összeszorúlniak és a hor­gonykötelet elmetszik Minthogy ez a hú­zás a körülményekhez képest különböző nagy lehet, különböző vastagságú hor­gonyköteleket egy és ugyanazon eszköz­zel lehet elmetszeni. Miközben horgony kötél az (i) késeket visszahúzza és innét az 1. ábrának meg­felelő helyzethez közelíti, a (c)-nól és (d)-nél forgathatóan ágyazott emelőkarok könyöke/melőhatásuk folytán kezdeti helyzetükbe térnek vissza, úgy hogy a vágófogó újabb horgonykötél elvágá­sára kész anélkül, hogy ezen célra idő­rabló, körülményes újólagos beállítással előkészíttetett volna. Az ismertetett vágó­fogó te/hát állandóan és tetszőlegesen sok­szor egymás után használatra kész. SZABADALMI IGÉNYEK. , 1. Keresők ölelek között elrendezett vágó­fogó aknahorgonykötelek elmetszé­sére, jellemezve az akna horgonyköte­lének a kereső kötélhez és ezzel a fo­góhoz való ütközésnél, bizonyos nyo­más elérésekor a horgonykötél át­csúsztaitása céljából szétnyíló és ez utóbbit a mögötte forgathatóan ágya­zott, a horgonykötél által a metszés közben a menetiránnyal ellenkező ér­telemben visszahúzatott késeknek le­metszése végett átadó, forgathatóan ágyazott emelők által, melyek a kések visszahúzása által kezdeti helyzetü­ket újból elfoglalják és a vágófogót további kezelés nélkül újbóli működ­tetésre elkészítik. 2. Az 1. igényben védett vágófogó foga­natosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a forgatható kések vágóhatása a levágandó horgonykötélnek a késsel szemben kifejtett nyomásával együtt nő, úgy hogy különböző vastag horr gonyköteleket egy és ugyanazzal az eszközzel lehet elmetszeni. (1 rajzlap melléklettel.) •M.t« HéSIvéwTÁMAtfo «VO«OÁM auDAWSTS"

Next

/
Thumbnails
Contents