72908. lajstromszámú szabadalom • Reteszelőszerkezet rönkfaszállító kocsik rakoncáihoz

Megjelent íí)18. évi november hó 7-én. MAGY. gin KIR SZABADALMI |R| HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72908. szám. v/b. OSZTÁLY. Reteszelőszerkezet rönkfaszállító kocsik rakoncáihoz. BOESSEMANN & KÜHNEMANN CÉG BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1917 augusztus hó 10-ike. A találmány tárgya rönkfaszállító ko­csik rakoncáihoz való reteszelőszerkezet, melynek lényegét a rakoncát elreteszelő, kihúzható nyelv képezi. Ez a nyelv úgv van vezetve, hogy kihúzásánál oly hely­zetet vesz föl, amelyben egyik részének túlsúlya van, úgy hogy a rakonca föl­állításánál a nyellv önműködően elrete­szelő helyzetébe tér vissza. A mellékelt rajzon a találmány tárgyát képező reteszelőszerkezet egy foganato­sítási alakját az 1. ábrán a kocsi forgózsámolyára sze­relve, a 2. ábrán oldalnézetben, a 3. ábrán elülnézetben és a 4. ábrán fölülnézetben tüntettük föl. A forgózsámoly (a) ü-vastartói között ágyazott (b) laposvasrakoncát a (c) nyelv reteszeli el fölállított helyzetben, mely a (d) szögvaslak között a rajta ke­resztülimienő (e) csap útján vain vezetve. Az (e) csap a (d) szög vasak ferdén föl­felé menő hosszúkás (f) kivágásában (3. ábra) mozog. A (c) nyelv szándékolatlan nyitását a (h) iánicon függő (g) pecek akadályozza meg. A (g) pecek végén fö­lül orr van kiképezve (2. ábra) és vele egy függőleges síkbian a (d) szögvasak nyilásokkal vannak ellátva (3. ábra), úgy hogy a (g) pecek csak a rajzon föltünte­tett helyzethez képest 180°-kal elforgatva tolható be, illetve húzható ki, míg a rajzon ábrázolt helyzetben kicisés ellen az orr által biztosítva van. A leírt reteszelő berendezés kezelési módja a következő: Ha a ra,koncaikat ki akarjuk oldani, akkor a (g) peckelt 180-kal való elforga­tás után kihúzzuk és ezután a (c) rete­szel őnyelvet a 4. ábrán pontozva beraj­zolt feszítővas. útján kitoljuk. A (c) nyelv kihúzása után a (b) rakonca lecsapódik. Ha a rakoncát ismét fölcsapjuk, akkor az a (c) nyelv ferdén lelmeitszieitt szabad vé­gére (4. ábra) hatva, a nyelvet félretolja, miközben a nyelv az (e) peceknek a ferde (f) kivágásban való eltolódása folytán a (3. ábrán) ponltozottán rajzolt helyzetbe emelkedik föl. Ha a (b) rakonca a nyelvet elhagyta, akkor ez utóbbi ön­működőiéin reteszelő helyzetébe tér vissza. Az (e) pecek a (d) szögvasakbian helyt­állóan is lehet ágyazva, amikor is az (f) nyilast a (c) nyelvben keill kiképezni.

Next

/
Thumbnails
Contents