72906. lajstromszámú szabadalom • Erjesztőkészülék

Megjelent 1918. évi október hó 89-én. MAGY. gfeg KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72906. szám. X/j. OSZTÁLY. Erjesztő készülék. KÜHTZ FRIGYES FŐMÉRNÖK CANNSTATTBAN. A bejelentés napja 1917 junius hó 30-ika. Elsőbbsége 1914 julius hó 10-ike. Tészta és efféle földolgozásánál szoká­sos az osztógép által elosztott darabokat további földolgozásuk előtt egyideig pi-Eentetni; ezen célra oly készülékek használatosak, melyek (több tartályt tartó kereteikből állanak, melyek lánco­kon lazán függve a készüléken átha­ladnak. Ily készülékekhez váló adagoló-, ki­ürítő- és hajtó berendezések kapcsolat­iban osztógépekkel, melyek mechanikai úton egyenletes ütemben kormányoztat­nak, ismeretesek. Ezen berendezéseknél aiz erjeiszitő ké­szülék adagoló berendezésénlek az osztó­gép tésztale)adásával egy lépésben kell baladni, mert különben tésztatartályai kevésbbé, illetve egyáltalán nieon táplál­tatnániak Vagy részben üresen haladnának az erjesiztő téren átt. Már eddig is mechani­kai úton összekapcsolták az erjesztő ké­szüléket az osztógéppel, de ezzel még nem vettük elejét annaik, hogy az osztógéphez való tésztáhozzávezetésben föllépő fönn­akadás esetén az erjesztő szekrény tar­tályai túlketvtéssé vagy egyáltalán ne táp­láltassanak, úgy hogy az erjeisztő kélszüék rosszul vollnta kihasználva vágy fölösle­ge& módon nagyra volna készítve ési táp­lálásának szabálytalanságai a kiürítés alkalmával nagyon zavaróiam volnának észlelhetők. Ezen hátrányokat jelien találmány értel­mében azáltal kerüljük el, hogy a' tartá­lyoknak az erjesztő készüléken át való mozgatását és az adagolásra Való készen­léítbebeilyezósiüket nem eszközöljük tel­jesen mechanikai úton, egyenlesteis ültjeim­ben, hanem mindenkor külön az osztó­gép tésztaleadása álltai1 idéztetjük élő, tehát megszüntetjük, amint a tésztiahozzá­vezetés megszűnik. Arra lehet gondolni, hogy a tésztanyo­más által vezérelt, Valamely ismeirt téteztaosztógépet taiz erj asztőkészül ékkel kapcsoljunk. Ez esetben azonban az er­jesztő készülék nehézkes hajtóművel az érzékeny osztógép üzelmét zavarná, úgy hogy az utóbbi már nem mérnie pontosan és a tésztát túlerősen slaijtollnlá, aimi ép itt tannál zavaróbban hatna, mert erjesztő szekrények csak érzékelny, finom tészták­nál kerülnek szóba. Ezért is a találmány értelmében az osztógép szerkezetét osaik airra használ­juk, bogy az erjesztő szekrény vezérlését kezdetményezze, míg a hajtását külön erőforrás eszközli.

Next

/
Thumbnails
Contents