72906. lajstromszámú szabadalom • Erjesztőkészülék

— 2 — A találmány tárgya a mellékelt rajzok­ban van föltüntetve és pedig az 1. ábrán a 2. ábra (a—b) vonala sze­rint vett hosszmetszet, a ; ' ' 2. ábrán vízszintes metszet, a 3. ábrán a 2. ábra (c—d) vonala sze­rint vett hosszmetszet, a 4 5. és 6. ábrákoii a vezérmű részle­tei nagyobb léptékben, a 7. ábrán a középen át vett keresztmet­szet, a 8. ábrán a 2. ábra (e— f) vonala sze­rint vett keresztmetszet, a 9. ábrán a 2. ábra (g—h) vonala sze­rint vett keresztmetszet, a 10. ési 11. ábrákon az önműködő ki­ürítés vezérmüvének részletei, mi mel­lett a (10. ábra) a (2. ábra) (c—d) vonala szerint vett tengelyirányú, a (11. ábra) a (10. ábra) (i—k) vonala szerint vett ke­resztmetszetet ábrázol. (l)-nél (7. ábra) az elosztott darabok ejgyenkint egymás után jönnek az osztó­géptől és a (2) szállító szalagra huilmalk, mely a darabokat a (3) tartályokba dobja: ezek pl. hatosával vannak (4) ke­retekké (2. ábra) egyesítve, melyek la­zán, ismert módon, két (5) láncon függve vándorolnak a készüléken keresztül és ammak végén kiüríttetnek. A (2) szalag több csigán halad át, me­lyek közül (6) a hajtó csiga, mely ten­gely és (7) szíjkorong (2. ábra) vagy ef­féle útján nyeri hajtását. A (8) csiga a (9) vázban van ágyaizva, a (10, 11, 12) csigák pedig arra szolgálnak, hogy a (2) szalag meghosszabbodását ós megrövidü­lését kiegyenlítsék, mimellett a (12) csiga magassiágirányban eltolható. A kiegyenlí­tés céljából1 továbbá a 1(13) vezetékben eltolódó (14) rúd van alkalmazva, mely helytállóan van a (9) vázzal összekötve, míg a (13) vezeték helytállóan van a (15) vázzal összekapcsolva, amelyben a (6) csiga van ágyazva. A (15) váz a (16) cslappal forgathatóan \nam a (17) oszlop­ban ágyazva (7, ábra). A (9) vázat a (18) szán a (19) csappal tartja, úgy hogy azon moaoghatóain marad. A (2) szalag ágyazása, hajtási módja és kiegyenlítő berendezése más módon ÍJS foganatosítható. A (18) szán eltoihatóan van ágyazva, a két (20, 21) rúdon, mellek pL a készü­lék két (22, 23) oldal tartójában vannak ágyazva. (2. ábra). A (20) rúd, illetve tengely egy későtíb leírandó berendezési által az egyik vagy másik forgási értelemben hajtatik; rajta van a (24) kúpkerék, mely egy másik (25) kúpkereket hajt, mely a (18) szánban ágyazott (26) tengelyre van erősítve. A (20) tengely (27) hosszhoronnyal vagy effélével van ellátva, amelyben a (24) fo­gaskerék rugóval eltolódik* A (26) tengelyen van megerősítva a (28) hoimlokkerék, mely a (29) fogazott •rúdba kapaszkodik, mely végejivel a két (22, 23) oldaltartóban van megerősítve. • A (20) tengely hajtása pl. egy második (30) tengelytől a (31, 32) homlokkerekek útján eslzközöltetik, mi mellett a (30) tengely a (33) szíjkorong vagy efféle által nyeri hajtását. A (32) komi okker ék la­zán forog a (20) tengelyen és a (331 ) köröm- vagy efféle kapcsolás útján kúp­kerekes fordító hajtóművet működtet, mely három (34, 35, 36) kúpkerékből áll. A (34, 36) fogaskerekek szintén lazán forognak a (20) tengelyen és a (37, 38) köröm- vagy efféle kapcsolás útján a (39) középrészt működtetik, mely ejtolbatóan van a (20) tengelyen ágyazva és horony-és csap- vagy efféle útján a (20) tengelyt elforgatja. A (331 ) körömkapcsolás ép­úgy a (30) tengelyen is alkalmazható, a mely esetben a (31) fogaskerék nem helytállóan, hanem lazán forogna a (30) tengelyen, míg a (32) fogaskerék helyt­állóan volna a (34) kúpkerékkel össze­kapcsolva. A (331 ) kapcsolás a (32) fogoSkerékkel összekötött elmozgatható részét a (40) emelő (2, 3, 9 és 10. ábra) tartja, mely a (41) csapon forgathatóan van ágyazva. Ezen (40) emelőnek (42) karja van (43) csigával. Ezen emelőszerkezet vezeltésiere a (44) tengely szolgál, mely a rajzban (9.

Next

/
Thumbnails
Contents