72901. lajstromszámú szabadalom • Berendezés tápvíztisztítóval ellátott mozdonykazánok tápvizének előmelegítésére

Megjelent 1918. évi október hó 89-én. MAGY. SZABADALMI H SZABADALMI LEÍRÁS 72901. szám V/c. OSZTÁLY­•91,9 Berendezés tápvíztisztítóval ellátott mozdonykazánok tápvizének előmelegítésére. MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMVASUTAK IGAZGATÓSÁGA BUDAPESTEN, MINT PECZ KORNÉL MÁV. FŐFÖLÜGYELÖ ÉS REJTŐ KÁROLY MÁV. FŐELLENŐR BUDAPESTI LAKOSOK JOGUTÓDJA. A bejelentés napja 1917 jnnius hó 18-ika. Az a törekvés, hogy a mozdonykazá­nok tápvize, a kazánba jutása előtt, a vegyileg kötött káros alkatrészektől meg­szabadíttassék, a tápvíztisztítóknak alkal­mazására vezetett, melyek a legkülönbö­zőbb szerkezeti és szerelési foganatosítá­sokban terjedtek el a gyakorlatban. Ujabban azonban kitűnt, hogy ezen tápvíztisztítóknak hatását fokozni lehet azáltal, hogy azokat tetszés szerint szer­kesztett tápvízielőmelegítővel kombinál­juk; ily tápvízelőmelegítőnek egy ismert alakja lényegében U-alakban meghajlí­tott csövekből áll, melyeken az előmele­gítendő víz, az ezt fölmelegítő gőzzel, ismert módon, ellenáramban folyik ke­resztül. A jelen találmány már most tápvíz­tisztítóval ellátott mozdonykazánok táp­vizének előmelegítésére szolgáló oly be­rendezés, mely egyrészt a bármely mó­don szerkesztett és szerelt tápvíztisztító­nak ós tápvízelőmelegítőnek speciális elrendezése, másrészt pedig a tápvízelő­melegítőnek speciális szerkezete által tű­nik ki. A berendezés speciális elrendezésére legelső sorban is az a megismerés veze­tett, hogy egyetlen tápvízelőmelegítővel csak akkor lehetne a víz előmelegítésére használt gőznek melegét teljesen kihasz­nálni, ha a tápvízelőmielegítőt ezen ki­használhatásnak megfelelő hosszban állí­tanék elő, aminek azonban mozdony­szerkesztési okok állják útját, amiért is az ily tápvízelőmelegítőt megosztva, azaz többszörösen kell alkalmazni, amikor ezen, legalább is két tápvízelőmelegítőt egymásba dolgozva, azaz sorosan kap­csoltan kell elrendezni. Másodsorban nem lehetett figyelmen kívül hagyni a két vagy több tápvízelőmelegítőnek elren­dezésénél a mozdonyok súlyelosztási vi­szonyait sem, melyeknek következtében a többszörösen alkalmazott tápvízelő­mlelegítők még akkor is szimetrikusan rendezendők el a mozdonykazánon, ha azok nem párois számban alkalmaztatnak. A találmányt képező új tápvízelőmele­gítő végre speciális tömör szerkezetével tűnik ki, mely a bevezetett gőz hőjének legjobb kihasználásiát teszi lehetővé. A mellékelt rajzóikban a találmányt képező berendezésnek egy, két tápvízelő-

Next

/
Thumbnails
Contents