72901. lajstromszámú szabadalom • Berendezés tápvíztisztítóval ellátott mozdonykazánok tápvizének előmelegítésére

melegítővel ellátott foganatosítási alakja van példaképen föltüntetve'. Az 1. ábra egy, a berendezéssel ellátott mozdonynak oldalnézete. A 2. ábra fölülnézete. A 3. ábra metszet az 1. ábrának 3—3 vo­nala szerint. A 4. ábra részleges oldalnézet, illetve metszet a 2. ábrának 4—4 vonala szerint nagyobb léptékben. A mozdonykazán ismert módon az (1) tápvíztisztítóval van ellátva (2. ábra), mélytől kétoldalt a (2) és (3) tápvízelo­melegítők vannak elrendezve. A tápvíz­tisztító, mely bármely ismert rendszer szerint lehet szerkesztve, az űzőmhez szükségelt szerelékekkel van összekötve, illetve ellátva, míg a tápvízelőme'legítök az alább ismertetett módon vannak ki­képezve. A mozdony kazánnak táplálása már most rendszerint a tápvízelőmelegítőkön és a tápvíztiszlítón át történik akként, hogy a tápvíz először is az egyik tápvíz­előmelegítőbe bocsáttatik, ahonnan az a másik tápvízelőmelegítőbe jut, mely táp­vízelőmelegítőkben a tápvíz nemcsak elő­melegíttetik, hanem bizonyos mértékben előtisztíttatik is és csak aztán kerül a tu­lajdonképcni tápvíztisztítón keresztül a kazánba. Ha a tápvízelőmelegítőket bármely ok­ból ki kell kapcsolni, akkor a kazán táp­lálása csak a tápvíztisztítón át történik, még pedig vagy a jobboldali (4) injek­torrál a (8) csövön és a (10) tápszelepen át (1. ábra), vagv a baloldali (6) injek­torral (2. ábra) a (9) csövön, a (11) táp­szelepen (1. ábra), az (5) váltón, a (16) csövön és a (13) tápszelepen át vagy pe­dig a (7) vízszivattyúval a (14) csövön, a (15) tápszelepen az (5) váltón, a (16) csövön és a (13) tápszelepen át. A berendezés működése ezen esetben oly egyszerű és az iméntiekböl oly vilá­gos, hogy az nem szorul bővebb magya­rázatra. A tápvízelőmelegítők elrendezése, mint máa- említtetett, olyan, hogy a tápvíz az egyik tápvízelőmelegítőből a másikba megy át, mielőtt a kazánba jutna. Ezen célból a (2) tápvízelőmelegítő a (17) cső­vel van ellátva (3. ábra), mely a (2) táp­vízelőmelegítő t elhagyó vizet a (3) táp­vízelőmelegítőbe vezeti, ahonnan a táp­víz a (18) csövön (1. ábra) és a (13) táp­szelepen ál az (1) tisztítóba áramlik. Magának a (2) tápvízelőmelegítőnek tápvízzel való táplálása már most a kö­vetkező módon megy végbe: A tápvíz vagy a baloldali (6) injektor­ral (2. ábra) a (9) csövön, a (11) táp­szelepen (1. ábra), az (5) váltón és a (20) csövön át vagy a jobboldalon elrendezett (7) szivattyúval a (14) csövön, a (15) tápszelepen, az (5) váltón és a (20) csö­vön át szoríttatik a (2) tápvízelőmele­gítőbe. A tápvízelőmelegítőnek gőzzel való el­látására magának a mozdony gőzgépé­nek, a vízszivattyúnak és a Westing­house-légszivattyúnak fáradt gőze hasz­náltatik föl; nevezetesen a gőzgépnek fá­radt gőze a (21) csövön, a vízszivattyú­nak fáradt gőze pedig a (12) csövön át áramlik a (2) tápvízelőmelegítőbe, még pedig akként, hogy a gőz az előmelegí­tendő tápvízzel ellenáramban áramlik a tápvizelőmelegítön keresztül, míg a Wes­tinghouse-légszivattyúnak fáradt gőze a (22) csövön, a gőzgépnek fáradt gőze pe­dig a (21) csövön át áraimlik a (3) táp­vízelőmelegítőbe. Az előmelegítőknek lefúvatójára a (23) és (24) csövek, a kondenzvíznek elvezeté­sére pedig a (25) csövek szolgálnak. Amint már említtetett, úgy a tápvíz­tisztítónak, mint a tápvízelőmelegítőnek szerkesztési kiképzése tetszőleges lehet; igen előnyösnek mutatkozott azonban a megejtett gyakorlati kísérletek alkalmá­val a jelen találmány szerint a következő módon megszerkesztett tápvízelőmele­gítő. A tápvízelőmelegítő az elől a (26) és hátul a (27) szekrénnyel összekötött (28) hengerből áll (4. ábra), melyben a (29) vízcsövek vannak elrendezve; maga ai

Next

/
Thumbnails
Contents