72898. lajstromszámú szabadalom • Tolattyú

Megjelent 1Ö8. evi október lió 19-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72898. szám. XXI/d. OSZTÁLY. Tolattyú. TEUDLOFF & DITTRICH, ARMATUREN- UND MASCHINENFABRIK G. M. B. H. CÉG BÉCSBEN. A bejelentés napja 1917 december hó 15-ike. Elsőbbsége 1916 augusztus hó 14-ike. A közönséges tolattyúszerkezeteknél az orsó támasztóágyazása a tokban úgy van elrendezve, hogy az orsó, az elzárószerv zárt állapotában, a fészekfelületek által gyakorolt reakciónyomás folytán, kihaj­lásra van igénybevéve, ami az orsó meg­felelő erősre méreteziését teszi szüksé­gessé, ha elhajlásának veszélyét el akar­juk kerülni. Olyan tolattyúszerkezeteknél, melyeknél az orsó a tokban a színhelyen forgathatóan van ágyazva és csavarme­neteivel az elzárószervet egy forgásában megakadályozott csavaranya közvetíté­sével emeli és sülyeszti, javasolták már ezen orsó támasztóágyazásának a tok azon oldalán való elrendezését, mely felé a zárómozgás irányúi úgy, hogy az orsó azután a tolattyútestet fészekfelülete'ihez húzza és nem löki, mint a közönséges tolattyúszerkezeteknél. Olyan tolattyú­szerkezeteknél azonban, melyeknél az orsó csavarmeneteivel úgy van vezetve egy a tokban szilárdan ágyazott csavar­anyában, hogy egyik, vagy másik irány­ban való elforgatásakor hosszirányában eltolódik és ekközben a vele összekötött tolattyútestet nyitás, vagy zárás céljából, magával viszi, nem javasoltak eddig még olyan módosítást, mellyel az orsó kihaj­lásra való igénybevétele, a tolattyú zárt helyzetében, elkerülhető lenne; az eddig ismertté lett ilyen fajtájú tolattyúszerke­zeteknél a vezető csavaranya mindég a tok azon oldalán volt elrendezve, me'ly felé a nyití mozgás irányul. Ámde éppen az ilyen fajtájú tolattyú­szerkezeteknél vannak meg a vezető csa­varanya ellenkző elrendezésének, amaz előnyös hatáson kívül, hogy az orsó, zárt helyzetben, nem vétetik kihajlásra igény­be, még olyen további előnyei, melyek azon tolattyúszerkezeteknél, melyeknél az orsó a helyszínen forgathatóan van ágyazva, el nem érhetők. Ezen a fölfe­dezésen alapszik a jelen találmány. A találmány tárgya egy a tokba szilár­dan behelyezett csavaranyában vezetett, a tolattyútestet tartó orsóval ellátott to­lattyú, melynél az esetleg hosszirányú áttörésekkel ellátott csavaranya a tok azon oldalán van elrendezve, mely felé a záró mozgás irányúi. Azonkívül itt az­által, hogy az orsó ennekfolytán, a to­lattyútest zárt helyzetében, nem kihaj­lásra van igénybevéve, a tolattyú olyan építési módja adódik ki, mely lehetővé

Next

/
Thumbnails
Contents