72898. lajstromszámú szabadalom • Tolattyú

leszi, hogy a tok, a tolattyútest zárt hely­zetében, mindkét orsóoldalon kinyitható és a tömítőszelence is levehető legyen úgy, hogy a fészekfölületek, tömör zárá­suk megvizsgálása céljából, szabaddá te­hetők, anélkül, hogy a tolattyút a veze­tékből kivenni kellene. Ttovábbá az a lehetőség is kiadódik ezzel, hogy a löket határolására a tolattvútükrön, a tok bel­sejében, elállítható ütközőket rendezhes­sünk el, melyek tehát, a tok elzárt álla­potában, kívülről hozzáférhetők és így avatalanok által nem állíthatók, míg ellenben a he- vagy az elállítás az el­zárótest zárt állapotában, a tok megnyi­tása után, süveg vagy fedél levételével végezhető. Főleg a tolattyúnak melegvíz^ és gőzfűtésekhez szabályozó szerkezet gyanánt való használatakor van nagy fontossága az ilyen lök-elhatárolásnak, mikor is azonban épp oly fontos az is, hogy ezen lökethatárolás szervei avatat­lanoknak és főleg nem szakértőknek hozzáférhetetlenek maradjanak. Végül a tok nyitása ennek kiürítését teszi lehe­tővé, ha erre szükség lenne és a toknak a tömítöszelencével ellenkező oldalán sü­veg, vagy födél levétele után a tokhoz egy elágazó vezetéket vagy tömlőt is le­het kapcsolni, mely a tolattyú megnyi­tása után, öblítési, vagy efféle célokra használható föl. A mellékelt rajz a találmány tárgyát, egy jelzett fajtájú kúpos tolattyú egyik foganatosítás! példáján alkalmazva, tün­teti föl. Az (a) tokban, mely két oldalán (b, c) csatlakozó csőtoldatokat hord, egy üreges csonkakúp-alakú (d) szelepfészek van ki­képezve, melybe a csonkakúpalakú (e) elzárószerv, vagy tolattyútest illik. Ezt a csavarmenetet az (a) tokban rögzített (i) kibővülése fogja meg. mely órsó (h) csavaranya, meneteibe kapaszkodnak, csavaranya menteibe kapaszkodnak, mely csavaranya célszerűen hosszirányú (p) áttörésekkel van ellátva. A (g) orsó egy (k) tömítőszelencén át kinyúlik a tok­ból, ahol egy (1) forgató kézikerékke,' van fölszerelve. A (g) orsó támasztó ágyazatát tehát az (i) csavaranya létesíti és ez a csavaranya az (a) toknak azon oldalán foglal helyet, mely felé az (e) tolattyútest záró moz­gása irányul. A (g) orsónak a csavarme­neteket hordó része tehát az (f) gömb­alakú kibővülésig, mely a forgatható kap­csolatot hozza létre az (e) tolattyátesttiel, a zárt helyzetben húzásra van igénybe­v-éve, míg ellenben a (g) orsónak az (f) kibővülés és az (1) kézikerék lévő része a nyugalmi helyzetben egyáltalában nem szenved igénybevételt. A (g) orsónak az (i) csavaranyából ki­nyúló részére, a löket határolása céljá­ból, egy (m) csavarnyál és egy (n) ellen­csavaranyát lehet beállíthatóan felcsa­varni és az (e) íolattyútestnek az (1) kézi­kerék forgatásával történő megemelése­kor, az (m) csavaranya végül az (i) csa­varanyához ütődik, ami az (a) tolattyú­test löketének végét megszabja. A (g) or­sónak az (m) ütközöl hordó vége az (a) tok (o) süvegén belül foglal helyet, mely süveget a szerelő, vagy a kezelőszemély­zet leyeheti, ha az (m, n) csavaranyákat beállítani, vagy később elállítani akarja. Az (e) tolattyútest zárt állapotában az (o) süveget minden nehézség nélkül le lehet csavarni, mert itt nincs meg annak lehetősége, hogy a vezetékben lévő víz, vagy gőz ekkor kiötrölhessék. Az (e) tolattyútesr. zárt állapotában azonban nem csak a/ (o) süveget, hanem a (g) orsó másik okialán lévő (q) süve­get és a (k) tömítőszelencét hordó részt is le lehet az (a) tokról venni úgy, hogy azután a szHepfésze] fölületek mindkét oldalon és pedig az f i) csavaranya olda­lán ennek (p) áttörésein keresztül, a tö­mítési viszonyok megfigyelése céljából, szabadon feküsznek Ez a lehetőség, va­lamint az is, hogy a beépített tolatiyúban a lökethatárolást módosítani lehet, a to­laltyúk amaz ismeri fajtájánál, melynél az orsó a tokban a helyszínen forgatha­tóan van ágyazva, roncs meg, mert az

Next

/
Thumbnails
Contents