72897. lajstromszámú szabadalom • Berendezés munkaidő ellenőrzésére szolgáló kártyák előállítására

jó áttekinthetősége érhető el, ha két-két különböző jelentésű, rendszerint tehát érkezése és távozást jelző időpontregisz­trálására való lyukasztót egy-egy párrá egyesitünk és ezeket a lyukasztópárokat a kártyához képest két különböző hely­zetbe hozhatjuk, úgy hogy a két lyu­kasztócsoport egyikével vagy másikával Végzett ilyen időpontregisztrálások alkal­mával az éppen működő lyukasztópárok egyik, időpontregisztrálására éppen nem használt, azaz a másik lyukasztócsoport­hoz tartozó lyukasztólyukkal, vak jeleket hoznak létre a kártyán a két rendes, azaz az klőpontregisztrálástól (beérkezési és eltávozási idöpon (jelzésektől) eltérő helyen. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy ilyen foganatosítási példája van bemutatva, és pedig az 1. ábrán elülnézetben, a 2. ábrán fölülnézetben, egyes részeinek elhagyásával, a 3. ábrán az 1. ábra jobb oldaláról 'való nézetben, egyes részeinek metszetével, a 4—0. ábrákon a 3. ábra síkjával pár­huzamos, különböző függélyes metsze­tekben, míg a 7. ábra egy részletet több nézetben, a 8. ábra egy másik részletet két nézet­bei mutat, végül a 9. ábra a berendezéssel előállított ellenőrzőkártya egy példáját tünteti föl. A keretszerű (1) állványban a (2) ten­gely van ágyazva (1., 2. és 4. ábra), me­lyek tizennégy darab, kerületén külön­böző (37) bevágásokkal (4. ábra) ellátott (3, 31 ), (9, 91 ) tárcsa van szilárdan elren­dezve. Két-két, pl. a (3) és (31 ) a (4) és (41 ) stb. tárcsa szorosan egymás mellett van a (2) tengelyre fölékelve. A (2) ten­gely hosszirányban eltolható, úgy hogy a (3. 31 ), 0, í,") tárcso pároknak vagy a jobb, vagy a baloldalon fekvő, tehát Vagy a (3, 9), vagy a (31 , 91 ) tárcsái hozhatók olyan helyzetbe, melyben azok a hét da­rab (10, Hí) tapogatóemelővel állanak szemközt (4. ábra (12), tapogatóemelő). A (2) tengely fogaskerékáttétel útján egy mel'ckoramü (18) járókerekével van összekötve (2., 3. ábrák). Ezt a járókere­ket a (21) elektromágnes (20) fegyverze­tének (19) kilincsei útján hozza moz­gásba. Az elektromágnes pl. egy meglévő elektromos órahálózatba van beiktatva és ettől, pl. minden percben, egy áram­lökést kap. Ezáltal a (2) tengely minden negyedórában egy darabbal elforog, mely célra az említett kerékáttétel a következő módon van berendezve: A (18) járókerék (76) tengelye a (77) fogaskerokáttétel útján (1., 2. ábrák) a (78) tengelyt hajtja, melyen egymás mel­lett két, (79) és (81) tárcsa van megerő­sítve (7. ábra). A (81) tárcsa négy foggal van ellátva, melyek két diametrálisan szemköz: fekvő (82) hézagot képeznek, j Ezek a hézagok a (81) tárcsa forgásakor a (114) tengelyen megerősített (99) fo­gaskerék fogaival jönnek kapcsolatba, úgy hogy ez p fogaskerék a (81) tárcsa minden egyes fordulata alatt kétszer kel­két fogának megfelelő mértékben elforog. Hogy a nyugalmi szünetekben a (111) tengely a (99) kerékkel együtt állva ma­radjon, a (111) tengelyen a (112) fogaS: kerék von megerősítve, melynek fogak a (79) tárcsa kerülete megfogja. A (111) tengely tovaforgását a (79) tárcsának a (81) tárcsa (82) foghézagaival azonos el­rendezésű (82') kivágásai teszik lehetővé. A (79) és (81) tárcsák tehát együtt mál­tai keresztszerü kenékáttétel módjára működnek. A (111) tengelyen továbbá a (113) fogaskerék van megerősítve, mely a (114) fogaskerékkel kapcsolódik. Utóbbi a (115) tengelyen van megerősítve, mely a hosszirányban eltolható (17) fogas­kerékáttétel útján van aiz említett (3), (31 ), (9), (91 ) tárcsákat hordó (2) ten­gellyel összekötve. A fogaskerékáttétel most leírt kiképzése folytán a (3), (31 ), (9), (91 ) tárcsák csak negyedóránként szenvednek kis elfordulást az említett mellékóramű hatása alatt, úgy hogy ezen idő ala'tt a kerületükön kiképezett, már említett (37) kivágások (4. ábra)

Next

/
Thumbnails
Contents