72897. lajstromszámú szabadalom • Berendezés munkaidő ellenőrzésére szolgáló kártyák előállítására

Megjelent 1918. évi október üó 29-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI l|||g HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72897. szám. VII/c. OSZTÁLY­Berendezés munkaidő ellenőrzésére szolgáló kártyák előállítására. SIEMENS & HALSKE A.-G. CÉG BERLIN-SIEMENSSTADTBAN. A bejelentés napja 1917 december hó 13-ika. Elsőbbsége 1916 április hó 10-ike. A jelen találmány munkásokat ellen­őrző berendezésre vonatkozik, melynek segélyével a munkaidő megállapítására való időadatok, főleg a munkásoknak a gyárba jövetele, vagy onnan elmenetele, ;kártyán regisztrálható. A kártyát, pl. a munkás a gyárba érkezésekor és onnan távozásakor a berendezésbe bedugja, mire az illető időpont a kártyán a be­rendezés fogantyújának elmozgatásával, vagy önműködően, egy óraműtől függően regisztrálódik. Ismeretesek már ilyen fajtájú munkás­ellenőrző berendezések, melyeknél az időadatokat nem időbélyegzővel, hanem olyan jelekkel regisztrálják, melyek szá­muk és a kártyán elfoglalt helyzetük sze­rint szimbolikusan adják meg az illető időértékeket. Ezek a jelek lyukakból, rovátkákból, mélyedésekből, vagy nyom­tatott jelekből állhatnak. Az időpont re­gisztrálásához éppen szükséges jellétesítő (markírozó) szervek (pl. lyukasztók) kiválasztását ezeknél a berendezéseknél óramű által mozgatott beállító szervek végzik. A jelen találmány szerint már most az ilyen, különböző jelentésű, pl. beérke­zést és eltávozást jelző és esetleg a kártya hamisításának megakadályozására való, úgynevezett vak jeleket létesítő szimbo­likus regisztrálásokat külön-külön jel­létesítő szerv- (lyukasztó-) csoportok végzik, melyek a kártya különböző pont­jaira hatnak, úgy hogy a különböző je­lentésű regisztrálások a kártyán elfoglalt különböző (kölcsönös) helyzetük alapján különböztethetők meg egymástól. A kü­lönböző jelentésű jeleknek ilyen egy­szerű és biztos megkülönböztetése főleg a kártyákon jelzett időértékek megálla­pítására szolgáló számítási műveletek egyszerűsítésére való tekintettel nagy fontosságú, nevezetesen ha ez a megálla­pítás összegező gép segélyével kell hogy történjék. A jel-létesítő szerv- (lyukasztó-) cso­portok számának csökkentésére továbbá a berendezés ügy képezhető ki, hogy az egyes csoportok a kártyához képest kü­lönböző helyzetekbe hozhatók. Ekkor azután ugyanazzal a lyukasztócsoporttal többféle regisztrálást lehet végeztetni, pl. érkezést és távozást jelző és vak re­gisztrálásokat, melyek szintén a kártyán elfoglalt kölcsönös helyzetükből ismer­hetők föl. A berendezés különösen egy­szerű építési módja és egyúttal a kártya

Next

/
Thumbnails
Contents