72889. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék gázláng segélyével való melegítésre és főzésre

Megjelent 1918. évi október üó 29-én. MAGY. ^ KIR 7 SZABADALMI jBa HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72889. szám. XVlil/c. OSZTÁLY. Eljárás és készülék gázláng segélyével való melegítésre és főzésre. GRISSON RÓBERT IGAZGATÓ BERLIN-WILMERSDORFBAN. « A bejelentés napja 1917 december hó 22-ike. Elsőbbsége 1917 május hó 12-ike. A találmány tárgya eljárás és készülék tetszőleges fajtájú edények tartalmának gázláng segélyével való hevítésére (pl. főzés, sütés, pörkölés, lepárlás stb. céljá­ból). Emellett mellékes, hogy milyenfajta gázt használunk, tekintetbe jöhet vilá­gítógáz, spirituszgáz, elgázosított benzin, benzol, acetylén, szilárd ^spiritusz, egy­szóval bármily égési anyag. Az eddigiek­kel szemben a találmány tárgyát az jel­lemzi, hogy a hevítőláng az edény belse­jébe, illetve tartalmába merített üreges testben ég, mimellett a lánghoz úgy az égési anyagot, mint az égési levegőt akar kívülről vezethetjük hozzá, akár pedig az elgázosítás magában az üreg belsejé­ben mehet végbe. Míg eddigelé a hevítendő edényt a he­vítő lángníak lehetőleg jó 'kihasználása céljából fémből vagy más jó hővezető­ből kellett előállítani, addig a találmány szerinti eljárás alkalmazásánál tetszőle­ges anyagból, pl. fából, kéregpapirból, üvegből stb.-ből. való edényt használ­hatunk. A .mellékelt rajzon az eljárás foganato­sítására alkalmas készülék kiviteli alakja van föltüntetve. Az 1. ábra a készülék nézete és részben függélyes metszete. A 2. ábra az üreges test harántmetszete. A föltüniteitett foganatosítási példa víz főzésére való fazékra vonatkozik. Az (a) üreges; test a (c) fazékban lévő (b) vízbe van merítve. A gázt (pld. világítógázt) a (d) Burusaniángzó útján az üreges test fenekén lévő (f) lánghoz vezetjük. Hogy a gáznak ós a fejlesztett égési hőnek jobb kihasználását érjük el, a (d) gázhozzávezetés éis az (a) üreges test kö­zötti tenet válaszfallal, pld. (e) csövei kettéoszthatjuk, úgy hogy az. utóbbi és az üreges test fala között kürtő létesül, ame­lyen át a forró égéstermékek távoznak, míg a friss levegő hozzáramlása a (d) lángzó és az (e) válaszfal között történik. Ekkor az égési hőt egyrészt a víz, azaz a faziék tartalma és másrészt a friss levegő veszi föl, mely ekként előmejlegíttetik. Az üreges test bemerítése célszerűen ak­ként történhetik, hogy azt (h) födélen al­kalmazzuk, mely a hevítejndő edény szé­lére fekszik föl. A készülék működése a következő: Az (f) láng az (a) üreges test fenekét súrolja és aZ" égéstermékek a nyilak irá-

Next

/
Thumbnails
Contents