72883. lajstromszámú szabadalom • Készülék előre kiszámított összegek gyors leolvasására, különösen munkabérek kiszámítására

Megjelent 1918. évi október üó 2 9 -én. MAGY. jgjW KIR SZABADALMI IgM HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72883. szám. IX/a/b. OSZTÁLY­Készülék előre kiszámított összegek gyors leolvasására, különösen munkabérek kiszámítására. VANDEN EYNDE JÓZSEF MÁRIA MÉRNÖK HASSELTBEN. A bejelentés napja 1917 janius hó 28-ika. A találmány tárgya készülék, mely előre kiszámított összegek megtalálását és leolvasását teszi lehetővé. A készülék lényegében két főrész kom­binációjából áll. Ezek egyikét számokkal ellátott táblázat, másikát pedig beosztott ós szintién számokkal ellátott vonalzó ké­pezi. A számiokkal ellátott táblázatra egy­részt állandó tételek sora Van fölvíve és pedig a táblázat két oldalán két függőle­ges sorban, másrészt a táblázat ezen állandó tételeknek vagy tényezőknek a készülék második részére, vagyis a vo­nalzóra fölvitt más állandó tételekkel való szorzatainak eredményeit tartal­mazza. A mellékelt rajzon a találmány tár­gyának foganatosítási alakjai vannak föl­tüntetve és pedig az 1. ábrán számokkal beírt lap egy rész­lete látható; ez a lap két függőleges sor­ban azokat a tényezőket tartalmazza, melyek bizonyos más, az (efgh) sávra fölvitt tényezőkkel megszorzandók. Ugyancsak ezen lapra vannak fölvíve a szorzások eredményei is. Az (efgh) sáv nem képezi a lap részét, hanem csak a beosztott vonalzó vázlatos képét adja. A vonalzó az alább leírt módon a leol­vasóablak fölött van elrendezve. A 2. ábrán a dobalakú készülék, amelyen a táblázat el van rendezve, oldalnézetben látható. A 3. ábrán a készülék függőleges hossz­metszetben, a 4. ábrán elölnézetben és az 5. ábrán keresztmetszetben van föMn­tetve. A 6—9. ábrán további foganatosítási alar kok láthatók. A készüléknek a rajzon ábrázolt foga­natosítási alakjánál föltételeztük, hogy az munkabérek kiszámítására szolgál. A leolvasandó táblázat az (abcd) tég­lány alakjában van kiképezve és bizo­nyos számú egyenletes mezőre van osztva (1. ábra). Ezen (abcd) táblázat fölött az l(efgh) sáv van föltüntetve, melyek két (is)-sel jelzett mező látható. A sáv két vé­gén továbbá a V2 , törtszámok van­nak följegyezve, melyek a munkanap törtrészeit jelképezik. Végül az (s) betűk között a 2, 3, 4, 5, 6 számok láthatók, melyeik a hét munkanapjainak felelnék meg. Az (efgh) sáv nem képezi az (abcd)

Next

/
Thumbnails
Contents