72883. lajstromszámú szabadalom • Készülék előre kiszámított összegek gyors leolvasására, különösen munkabérek kiszámítására

táblázat részét, hanem csakis a táblázat­iban foglalt számok magyarázatára szol­gál. j Az (abcd) táblázatban a napi egység­béreket (állandó tételeket) az 1.05; 1.10; , 1.15;... 6.00 számok jelképezik. Ezeket ! az (efgh) sáv (s) betűje alatt, az (abcd) i lap magassági oldalai közelében két íüg- j gőleges sorban visszük föl. A táblázat j összes egyéb számjai valamely bértétel- J nek az (efgh) sáv egyik tényezőjével való ! sorozataiból állnak. Más szavakkal, az ! (abcd) láp az y4 , V2 , %, 1, 2, 3, 4, 5, 6 munkanap alatt az 1.05—6.00 bértételek alapján megszolgált összes lehetséges bé­reket tartalmazza és ezek a bérek az (efgh) sáv %, i/2 , 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jelei­vel szemben, függőleges sorokban van­nak fölvíve. Az (abcd) lapot, miután azt táblázat alakjába hoztuk, a körkereszlmetszetű (ABCD) hengeren vagy dobon úgy erő­sítjük meg, hogy a táblázat (ab) hosz­szanti oldala a dob kerületére terjedjen, míg a rövidebb (cd) oldalok a dob hosz­szát foglalják el (2., 3., 4. és 5. ábra). Ez a dob vagy henger az (M1M2) for­gástengellyel van ellátva, mely a dob mértani középvonalával1 összeesik. A dob az (M1M2) tengely útján tokban van ágyazva, mely pl. bádogból készülhet és melynek végei az (EFGH) korongok ál­tal vannak lezárva. A tok az (SS) tartók vagy lábak útján a (T) talplemezen van megerősítve. Az (M1M2) tengely, mely az (EF) és (GH) korongokon áthatol, végein egy-egy (V) kézikerékkel van ellátva, melynek célja, hogy az (ABCD) dobot forgásba hozhassuk és a kereseti össze­geket a leolvasásra szolgáló (F1F2) ablak elé vigyük. Ez az ablak, mely vízszintes irányban, a tok egész hosszára kiterjed, magassá­gában a táblázat egyetlen vízszintes számsorának felel meg, úgy hogy az ab­lakon át mindenkor csak egy ilyen sor látható. Az (F1F2) ablak fölső széle fölött a tokon a mulatóként szereplő, helytálló, beosztott (R1R2) vonalzó van elrendezve, mely ugyanazon fölirásokkal van ellátva, mint az (efgh) sáv (1. ábra) és ezen íöl­irások az (ABCD) dobon megerősített (abcd) • táblázat sorainak felel meg. A fölirások a végektől a közép felé a követ­kezők: A munkanap törtrészeit jelképező %, V2, % törtszámok; ezekhez minden oldalon az (s) fölirások csatlakoznak, melyeknek az illető egységtételek (bérek) felelnek meg; a vonalzóra az (s) fölirár sok között balról jobbra a 2, 3, 4, 5, 6 számok vannak fölvíve, melyek a munka­napok számát jelzik. Az ablak alsó szélén a kis (rlr2) vo­nalzó van elrendezve, mely kissé dom­ború és az ablak beárnyékolását gátolja meg. Minthogy a tokban mozgatható dob működtetésénél a számok az ablak előtt sorjában gyorsan megjelennek és eltűn­nek, ami a mozgatható dob működtetésé­nél bizonytalanságokhoz vezethetne, a dob (M1M2) tengelyén, a tok külső olda­lán, a tok és a (v) kézikerekek között a (ZZ) mutatókerekek vannak elrendezve, melyek kerületeire a napibéreknek meg­felelő sor számadatai, tehát 1.05; 1.10; 1.15... 6.00 vannak fölvíve. Ezek a szá­mok a (Z) kerekek kerületén egymástól oly távolságban vannak elrendezve, me­lyek a dobon levő függőleges sorokban két-két szám távolságának felelnek meg. A mutatókerekek a dobhoz képest úgy vannak fölékelve, hogy ha pl. a két (ZZ) keréken található 3.70 szám a tok végein helytállóan elrendezett (O O) mutatókkal áll szemben, akkor az (F1F2) ablakban ugyanezen 3.70 szám jelenik meg tört­részeivel és sokszorosaival együtt (4. ábra). A készülék használati módja a követ­kező: A mozgatható dobot és vele a (ZZ) mutatókeirekeket az egyik vagy másik (V) kézikerék útján addig forgatjuk, míg a (ZZ) mutatókerekeken a kívánt bér­tétel, pl. 3.70 (4. ábra) a helytálló (O) mutatóval áll szemben. Most az ablak-

Next

/
Thumbnails
Contents