72879. lajstromszámú szabadalom • Dörzstárcsahajtás csavarorsós sajtók számára

Megjelent 1918. évi október hó 19-én. MAGY. rf&v KIR SZABADALMI l|Bg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72879. szám. XVI/d. OSZTÁLY­Dörzstárcsahajtás csavarorsós sajtók számára. SCHAR FERDINÁND GYÁROS BÉCS/M SCHWECHATBAN ÉS THEUMER RUDOLF MAGÁNMÉRNÖK BÉCSBEN. A bejelentés napja 1916 junins hó 10-ike. Elsőbbsége 1915 november hó 4-ike. Jelen találmány tárgya dörzstárosák által hajtott csavarorsós sajtókra vonat­kozik és célja az eddig ismert ily szer­kezetű tajték- előnytelen hatásfokát meg­javítani. Az eddig ismert slajtók előnyte­len hatásfoka első sorban arra vezethető vissza, hogy különösen nagyobb orsóvas­tagsággal és nagyobb fordulatszámmal bíró sajtóknál a lendítőtárcsa és a dörzs­tárcsa között csúszó veszteségek és igen nagy súrlódási veszteségek keletkeznek. Hogy ezen hátrányt elkerüljük, a csavar­orsó sajtó hajtására a dörzstárcsás közlő­műveknél isimert hajtást alkalmazzuk, mely két egymással szembenfekvő, egy­máshoz képest ellenkező irányban forgó dörzskerékkel van ellátva; ezen két dörzs­tárcsia a találmány értelmében akként van elrendezve, hogy mindkettő a csavar­orsón ülő lendítőtárcsával egyszerre hoz­ható érintkezésbe illetve helyezhető érintkezésen kívül. Ezáltal azt az előnyt érjük el, hogy az orsó és az anya közti súrlódásnak lényeges csökkentése mel­lett a dörzstárcsa és lendítőtárcsa közti csúszóveszteségek lényegesen magasabb fordulati számok és megnagyobbított len­dítőtömegek mellett is csökkentetnek, úgy hogy a sajtó teljesítőképessége egy­oldalú hajtással biró sajtókhoz képest lényegesen fokoztatik és a dörzskerék­hajtás oly teljesítések részére használható, melyek számára eddigelé dörzskerekek által hajtott csavarorsós sajtók nem vol­tak használhatók. A csavarorsón emellett előnyösen két lendítőtárcsa va,n egymás­fölött elrendezve, melyek a két egymással szembenfekvő fordított forgási irányban futó dörzstárcsa által akként hajtatnak, hogy az alsó lendítőtárcsa a két dörzs­kerék alsó részével, a fölső lendítőtárcsa pedig a dörzskerekek fölső részeivel föl­váltva kapcsolatba hozható, miáltal az orsó forgási iránya megváltozik. A szer­kezeit olyan lehet, hogy a dörzstarcsák kúposán vannak kiképezve és kilendífés által a fölső vagy az alsó lendítőtárcsáival fölváltva érintkezésbe hozhatók; a dörzs­tárcsák azonban kilendíthetetlenek is lehetnek, míg a két lendítőtáircsa vagy a dörzstárcsák emelhetően és sülyeszt­hetően lehetnek elrendezve, hogy a válta­kozó kapaszkodást létrehozzák. I A csatolt rajzon a találmány szerint

Next

/
Thumbnails
Contents