72879. lajstromszámú szabadalom • Dörzstárcsahajtás csavarorsós sajtók számára

szerkesztett sajtó egy példaképem kivi­teli alakja van feltüntetve. Az 1. ábra a sajtó elölnézete, míg a 2. és 3. ábra az egyik dörzstárcsa ki­lendtíhető ágyázását részben metszett homloknézetben és oldalnézetben tün­teti föl. Az (1) állványban egy megfelelő (2) vezetőanyában a (3) orsó van vezetve, mely alsó végén a vezetékek között csúszó (4) ütközőlapot, fölső végén pedig két (5) és (6) lendítőtárcsát hord. Ezen tárcsák mindkét oldalán egymással szemben egy­egy (7, 8) dörzstárcsia van elrendezve, me'lyek hajtófölületei gyengén kúposán vannak alakítva, úgy hogv a (7, 8) dörzs­tárcsák kilendítése által egyszer azok alsó fele az alsó (5) lendílőtárcsával, máskor a dörzstárcsák fölső fele a fölső (6) len­dítötárcsával hozható érintkezésbe. A (7, 8) dörzstárcsák kilendítésük céljából kü­lönleges módon vannak ágyazva. A (9, 10) karok fölső végükön négy fölfelé nyúló (11) támasztójtartót hordanak, melyek között egy körív szerint görbí­tett (12) fölület van elrendezve. A (11) lámasztótartók a (13) csiapok vezetésére szolgálnak, mely csapok a (7) illetve (S) dörzstárcsák (15) tengelyének (14) csap­ágycsészéin vannak elrendezve, A csap­ágycsészék között egy-egy domborított (16, 17) szíjtárcsa ül, melyek közül a (17) tárcsa egy nyitott szíj, míg a (16) tárcsa egy keresztezett szíj által haj tátik, hogy a dörzstárcsák ellenkező forgási irányát kapjuk. Hogy a (7, 8) dörzstárcsák kilen­dítésénél a szijfeszültség ne változzék, a (12) fölület görbülete a (16) illetve. (17) szíjtárcsa középpontjából írt körív szerint van kiképezve, mimellett ezen görbe fölületen a (18) sarú keresztfej módjára mozog, mely sarú a (19 lábak segélyévei a (14) csapágycsészékkel van összekötve. Az 1. ábrán az (5, 6) lendíitőtárcsák és a (4) ütközőlap legfölső helyzetükbe való érkezésük előtt, míg a (7, 8) dörzstárcsák, valamint a vezérmű a középhelyzetben vannak föltüntetve. A lefelé való hajtás számára az (5) lendítőtárcsa a (7) és (8) . dörzsitiárosák alsó fele által hajtandó ós így a (7) és (8) dörzstárcsák alsó részükkel egymáisfelé mozgatandók, úgy hogy a dörzstárcsák kúpos murakiafölületeinek azon alkotói, melyek az orsó középsík­jába jutnak, az orsó tengelyével párhúza­mos helyzetbe kerülnek. A (5) lendítőtár­csa a (7, 8) dörzstárcsák odaszorítása uitán növekedő sebességgel lefelé mozgat­tatok. A (7, 8) dörzstárcsák alsó feleinek ezen kilendítése és az (5) lendítő tárcsá­hoz való egyidejű odaszorítása a (20) lábító segélyével történőik, mely a (21) közbenső tag és a (22) húzóhevederek útján a (23) emeltyükarokra hat, melyek az (1) állványon a (24) csapok körül len­geJtlhetők. A (23) emeltyükaroktól (25) húzórudak egy-egy (27) körül lengethető szögemeltyü (26) karjához vezetnek, mely szögemeltyük másik (28) karja a (29)" karra hat; utóbbi a (30) keresztfej segélyével a (13) ágyazócsapokat meg­fogja. Ha a (20) lábitót lefelé húzzuk, ak­kor a (26, 28) szögemeltyük közvetítésével a (29) karok alsó végei a sajtó közepe felé lengettetnek, mimellett a (13) csapok a (11) támaszok (31) ívvezetékeiben csúsznak és a (7, 8) dörzstárcsák (18, 19) csapágyfejei a szíjtárcsák közepe körül kilendíttetnek. Ha a (4) ütközőlemez leg­alsó helyzetébe érkezett, akkor a (20) lábitót szabaddá tesszük, mire a. (7, 8) dörzstárcsák saját túlsúlyuk illetve egy a rajzon föl nem tüntetett ellensúly által fölső felükkel önműködően a közép felé mozognak és a fölső (6) lendítőfáresához szoríttátnak, mire a (7, 8) dörzstárcsák belső fölületei a (6) lendítőtárcsát meg­fogják és ismét fokozódó sebességgel föl­felé mozgatják. A legfölső helyzet elérésé­nél az önműködő átkormányzás céljára a (4) ütközőlemezen (32) vezetékek között egy (33) tolórüd van elrendezve, mely a (34) csavar segélyével tetszésszerint be­állítható és rögzíthető. Az (1) állványon egy további (35) vezetőhüvely van alkal-

Next

/
Thumbnails
Contents