72876. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés víznek báziskicserélő anyagokkal való lágyítására

Megjelent 1918. évi október hó 14-én. MAGY. SZABADALMI K1R HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72876. szára. V/e/2. OSZTÁLY­Eljárás és berendezés víznek báziskicserélő anyagokkal való lágyítására. HANS REISERT G. M. B. H. CÉG KÖLN-BRAUNSFELDBEN. A bejelentés napja 1917 november hó 17-ike. Elsőbbsége 1916 december hó 16-ika. Tudvalevőleg bármilyen keménységű fokú vizet 0 fokú keménységűre lehet lá­gyítani báziskicserélő anyagok hozzá­adásával. Az így lágyított víz tehát töké­letes kazántáp-, valamint ipari vizet kép­viselne, ha nem volnának olyan tulajdon­ságai, melyek az absolut lágyság előnyeit befolyásolják. Báziskicseréléssel történő vízlágyítás­nál ugyanis a bikarbonátokból, melyek a legtöbb esetben, a víz kemély&égét okozó anyagok legnagyobb részét teszik, ketted­szénslavas nátron képződik, mely a tápvíz­ben, a szulfátok mellett, oldva marad és szintén bejut a kazánba, ahol, felmelege­désekor, félig megkötött, részben szabad szénsav ját is leadja és pedig erősen alká­likusan reagáló, egyszerű szénsavas nát­ron és marónátron képzése közben. Az ilyen erős sízódaalkalitása a víznek annyiban káros, mert ezáltal a víz az armatúrákat megtámadja, továbbá, inert a víz habzását idézi elő a forráskor, úgy hogy nedves gőz képződik, mely a túl­hevítőkben, a turbinákban és a gőzgépek­ben nem kis zavarokat okoz. Azonkívül, a nagy sótartalom miatt, a kazán gyakori kiürítése válik szükségessé, ami nagy melegveszteségekkel jár. Továbbá a kettedszénsavas nátronból fölszabaduló szénsav, a vízben a természettől fogva jelenlévő szabad szénsav mellett, korro­dálóan is hat a kazánfalakra, csővezeté­keikre stb. Ipari (gyári) víznek a báziski­csej"élésen alapuló lágyító eljárással lá­gyított víz, a főzésnél mutatkozó niagy alkálítása miatt, gyakran egyáltalában nem használható. Hogy ezeket a báziskicseréléssel tör­ténő vízlágyítást kísérő, ja gyakorlat szempontjából rendkívül hátrányos mel­lékjelenségeket elkerüljék, megkísérelték már a szabad és a félig megkötött szén­savat, a víznek a báziskicserélő anyagok­kal való kezelése előtt, marómésszel, vagy más vegyszerekkel eltávolítani a vízből. Ennek a módszernek azonban az a hát­ránya, hogy a lágyító anyag, az elkerül­hetetlen utóreakció miatt, eliszaposodik. A lágyító anyag egyes részecskéit emel­lett a szénsavas mész ési a magnézium­hidrátinikrustálja, úgy hogy azok össze­sülnek és idővel többé-kevésbé' elvesztik bázisikicserélő képességüket. A jelen találmány szerint más eszközt használunk a báziskicserélő anyagokkal kezelendő vízből a szabad és a félig meg­kötött szénsav eltávolítására, mely eszköz.

Next

/
Thumbnails
Contents