72876. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés víznek báziskicserélő anyagokkal való lágyítására

— 326 -bár önmagában véve ismeretes, a bázis­kicserélő anyagokkal tört énő vízlágyít ás­nál való speciális alkalmazásában új és nemcsak a lágyító anyagok eliszaposodá­sát gátolja meg az utóreakció folytán, hanem még ezen túl is lényeges előnyö­ket eredményez, főleg pedig javítja a víz minőségét. Ez az eszköz abból áll, hogy a vizet, mielőtt a báziskicseréléssel való lágyítási műveletnek vetnők alá, föl­főzzük. Minthogy a bikarbonátok a meleg ha­tása alatt, tehát kicsapató szerek haszná­lata nélkül, kiválnak a vízből, ezért a lágyítás után náitriumkarbonát alakjában föllépő vízkeményítő anyag nagyrészben eltávolodik a vízből, úgy hogy a lágyító anyag eliszaposodása* leihetetlen. Élihez az előnyökhöz járulnak még a követ­kezők: A főzéssel, mint mellékjelenség, a sza­bad szónisiav teljes kihajtása is jár a víz­ből, míg e célra marómész, vagy efféle használatakor megfelelően több chemiká­liátra lenne szükség. A szabad szén­savval a víznek az az alkatrésze tá­vozik el abból, mely a. báziskicserélő anyagból az alkálit kioldani és így szét­rombolni képes. Ez az előny, a lágyító anyag eliszaposodásámak megakadályozá­sával kapcsolatban, a lágyító anyag kor­látlan tartósságát eredményezi. A víz keménységének, a báziskicserélés előtt, a főzéssel fokozott csökkentése továbbá azzal az eredménnyel jár, hogy kevesebb lágyító anyag és kevesebb konyhasó szükséges a regeneráláshoz, amihez még a tartályok kisebbre méretezhetésének előnye is járul. Továbbá a víznek meleg­gel való előkezelése olcsóbb is, mint chemikáliákkal való előtisztítása, mert a meleg, legnagyobb részében, ismét foly­tonosan hasznosiítható. De maga a víz minősége is javul ezáltal. A főzéssel a szabad és a félig megkötött szénsavval együtt ugyanis a levegő, tehát az oxigén is távozik a vízből, úgy hogv há a víz továbbkezelése zárt edényben, levegő hozzájutása nélkül történik, oxi­génmentes vizet kapunk. Ez azonban , rendkívül fontos, ha — amint ez a bázis­kicseréléssel való vízlágyításnál törtenni szokott — a víz csupaszon hagyja a ka­zánlemezeket, mert a víz egyáltalában nem tartalmaz többé kazánkőképző anya­gokat. A csupasz bádoglemezt a vízben egyébkor, gyakran a telítési fokig foglalt oxigén erősen megtámadja. Ugyanez áll a csővezetékekre és effélékre nézve is. A mellékelt rajzon a leírt eljárás cél­szerű módon való foganatosítására alkal­mas berendezésnek egy foganatosítási példája van bemutatva. Abból indultunk itt ki, hogy a vizet — minit fentebb már említettük — főzés után zárt tartányban kezeljük tovább, hogy a levegő hozzáju­tását meggátoljuk. Itt (a) jelöli azt a tartályt, melyben a nyers vizet főzzük. Ez a víz fent, az (e) vezetéken át, folytonosan befolyik a nyi­tott (a) tartályba, míg a főzéshez használt gőz lent, (i)-nél áramlik abba be és mi­közben melegét a víznek átadja, teljesen kondenzálódik, úgy hogy a gőzvesztesége­ket elkerüljük. A fölfőzött víz, az (f) vezetéken át, a (b) hűtőbe jut, melynek hütőcsöveit a (d)-nél beáramló hideg nveirs (kezelendő) víz járja át, úgy hogy ez a víz előmelegített állapotban jut az (e) vezetéken át az (a) főzőtartályba. A fölfőzött és lehütött víz, a (g) vezetéken át, a báziskicserélő anyagokkal megra­kott (c) tartályba ömlik, hogy azután, tisztított és lágy állapotban, a (h) vezeté­ken át ki áramol jék. A (b) hűtő ós a (c) lágyító tartály zárva van. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás víznek bázislkicserélö anyagok­kal való lágyítáisára abból a szabad és a félig megkötött szénsavnak elő­zetes eltávolításával, azáltal jellemezve, bog}' a vizet, a báziskicserélő anyagok­kal való kezelése előtt, fölfőzzük. 2. Az 1. pontban igényelt eljárás foga­natosítására való berendezés, azáltal

Next

/
Thumbnails
Contents