72872. lajstromszámú szabadalom • Hengerágyazat papír-, kéregpapír-, cellulózavíztelenítő és hasonló gépekhez

Megjelent 1918. évi október üó 19-én. MAGY. gin KIR. SZABADALMI JÉ|& HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72872. szám, Xin/a. OSZTÁLY Hengerágyazat papir-, kéregpapír-, cellulozavíztelenitő- ós hasonló gépekhez. MASCHINENFABRIK A.-G. VORM. WAGNER & C° CEG CÖTHENBEN. A bejelentés napja 1917 november hó 16-ika. A papir- és hasonló gépeken golyós csapágyak alkalmazása mellett elrende­zett eddigi hengerágyazatok több hát­ránnyal járnak. Különösen ki nem elé­gítők a víznek a golyós csapágyakba való behatolása meggátiására alkalmazott szerkezetek, mely hátrány papirgépeknél különösen nagy mértékben mutatkozik, mivel azoknak nemezeit, szitáit stb.-t tömlő segélyével vízzel gyakran leföes­kendezik. A papirgépek ily csapágyaival szemben támasztott további követelmény az, hogy azokat a nemezek és sziták, valamint a hengerek kicserélése céljából kényelmesen és gyorsan lehessen eltávo­lítani és ismét visszahelyezni. Az eddigi hengerágyazatok e föltételeket nem elégí­tik ki oly mértékben, amint azt újabb gyoirsüzem igényli. A találmány szerint ezen követelmé­nyeknek azzal felelünk meg, hogy a csapágytestekbe behelyezett, nemezből vagy másefféléből való ismeretes tömítő­gyűrűkön kívül a hengerek csapjain ezekkel együtt forgó, kúpalakú kupako­kat rendezünk el, melyek a csapágytestek felé tömítenek. Annak meggátlása céljá­ból, hogy a mindegyik kupak és csap­ágytest között megmaradó résbe víz ha­toljon be, a csapágytesten gyürüalakú orr-részek vannak alkalmazva, melyek a réseket lefödik anélkül, hogy a hengerek hosszkiterjedéseit és meghajlásait gátol­nák. Egyetlen készülék helyett tehát a találmány szerint több készülék műkö­dik együtt abban az irányban, hogy a vizet a golyós csapágyaktol távol tartsák. A nemezek és sziták kényelmes kicserél­hetése céljából a csapágy tok kívül hen­geresen van alakítva és reáilleszkedő, alacsony saruban lazán nyugszik,, mely sara kis súlyú és a henger csekélymérvű megemelése után egyetlen kezelő részé­ről kényelmese^ eltávolítható l jés isiméi visszahelyezhető, mimellett a henger minden további intézkedés' nélkül min­dig a helyes állásba jut ismét vissza. A mellékelt rajzon a találmány szerinti hengerágyazat- néhány foganatosítási alakjában van föltüntetve. Az 1. ábrán alsó sajtoló henger az ágya­zat egyik foganatosítási alakjával függé­lyes metszetben, a 2. ábrán elölnézetben látható. A 3. ábrán sajtoló henger a csapágynak egy másik foganatosítási alakjával oldal­nézetben és részben függélyes metszet­ben, a

Next

/
Thumbnails
Contents