72872. lajstromszámú szabadalom • Hengerágyazat papír-, kéregpapír-, cellulózavíztelenítő és hasonló gépekhez

— 2 -4. ábrán pedig elölnézetben van föl­tüntetve. Az 5. ábra vezető hengert mutat az ágya­zat egy további foganatositási alakjával, ahol is az utóbbi függélyes hosszmetszet­ben látható. A 6. ábra az ágyazatnak ismét egy másik foganatositási alakját mutatja részleges oldalnézetben, illetve a hozzátartozó sa­rut harántmetszetben. * Az (a) csapágytestben (1. ábra) a szo­kásos szerkezetű (b) golyós csapágy fog­lal helyet, mely a (d) henger (c) csápját támasztja meg. A (b) csapágyat az (a) testben (e) födél és (f) csavarok, a (c) csapon pedig (g) tárcsa és (h) csavar tartják. Az (i) kenőszelence segélyével kenőanyagot szorítunk a csapágyba. Az (a) csapágytest a (d) henger felé eső ol­dalán a (k) csöpögtető peremmel van ellátva, mely fölé a (c) csapra fölerősí­tett, ezen csappal együttforgó kúpalakú (h) kupak nyúl, mely az (a) test felé tö­mít. Emiellett azonban a csapágytest és a kupak között (m) rés van meghagyva, hogy a (d) henger üzemközben kiterjed­hessen és meghajolhasson. Ezt az (m) rést az (a) testen elrendezett, gyürüalakú (n) orr-rész födi le, mely tetőalaküan van kiképezve, hogy az (1) kupakról el­röpített víz könnyen lefolyjon. Ezenkívül még a wemezgyürűvel való szokásos tö­mítést is alkalmazzuk, csakhogy itt az (o) nemezgyűrű a csapágy külső oldalán van és azt a (p) korong födi le, úgy hogy a nemezgyűrű könnyen kicserélhető, ami eddigelé, minthogy az a csapágytest falán belül volt alkalmazva, nem volt lehetsé­ges. Itt tehát a csapot átbocsátó helyen négy javított szerkezei működik együtt arra, hogy a vizet a golyós csapágytól távol tartsák. A kívül hengeralakuan kiképezett (a) csapágytest a (q) 'saruba illik (2. ábra), mely a gépállványhoz van csavarva. Minthogy a csapágynyomás iránya a füg­gélyestől csak kevéssé tér el, ennélfogva a (q) saru igen alacsony lehet és mint­hogy továbbá a gördülő súrlódás cseké­lyebb, mint a csúszó súrlódás, az (a) csapágytest lazán feküdhet a (q) saruban anélkül, hogy az előbbi az utóbbiban el­forogna. Egy-egy henger ágyazatainak mindkét saruja alacsony (r) peremekkel (1. ábra) látható el, hogy a (d) henger tengelyirányú eltolódását elkerüljük, sok esetben azonban elegendő az is, ha csak a hajtási oldalon lévő sarunak vannak (r) peremei, míg a vezetési oldalon lévő (q) saru sima (6. ábra); az utóbbi eset­ben a henger csak egészen kis mérték­ben emelendő meg arra, hogy a (q) sarut eltávolíthassuk, ami a nemezek és sziták kicserélése céljából gyakran foganatosí­tandó. Azonban (r) peremekkel ellátott (q) saru esetén is a hengereknek aránylag csak csekély megemelése szükséges, amint az a 3. , és 4. ábrákból látható. Itt a hajtási oldal átmenő (cl) csapjának ágyazása van föltüntetve, ahol is tehát a (k) csöpögtető peremet, az (1) kupakot és az (n) orr-részt, hasonlóképen az em­lített (c) nemezgyörüt kettősen alkalmaz­zuk. Egyébként azonban ezen részek ki­képzése az (1) ábra szerintivel meg­egyezik. A henger a (3. és 4. ábrákon) megemelt helyezetében van föltűntetve annak szemléltetése céljéból, hogy a hen­ger'nek mily csekély emelése szükséges ahhoz, hogy a (q) sairút az (A) nyíl irá­nyában kihúzhassuk. Az 5. ábráai) a nemezek, a papirgép­szita és a papir vezetésére va'ló vezető­henger ágyazata látható. A szerkezet az (1. ábra) szerinti kiképzésihez hasonló, csakhogy a mellső (el) zárófödél (s) fogantyúvá van kiképezve oly célból, hogy a (dl) hengert kényelmesen kiemel­hessük. Minthogy az ily hengereknél a nemez és papirréteg húzása gyakran föl­felé irányúi, itt a (ql) sarú a (t) födéllel van ellátva. További javítás az, hogy a (b) golyós csapágy oldalain elegendő nagy (ú) terek vannak alkalmazva oly célból, hogy az öszetört golyók töredékei a golyógyürűk­ből oldalirányban jobbra és balra kies-

Next

/
Thumbnails
Contents