72869. lajstromszámú szabadalom • Sterilizáló készülék

Megjelent 1918. évi október hó 14-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72869. szám. IV/©. OSZTÁLY. Sterilizáló készülék. HUSMANN FÜLÖP KERESKEDŐ GRONAUBAN. A 70964. sz. szabadalom pótszabadalma, melynek bejelentési napja 1916 augusztus hó 1-je. A jelen találmány a 70964. 1. sz. szaba­dalom szerinti sterilizáló vagy befőző készüléken foganatosított további újítá­sokra vonatkozik. A találmány szerint a sterilizáló készülék két részből van össze­téve, amelyek közül a zárófödéllel és rostafenékkel ellátott fölső rész a steri­lizálandó anyagot tartalmazó üvegek vagy másféle edények fölvételére, az alsó rész pedig gőzfejlesztésre szolgál. A készülék­kel gyümölcsnedvet is állíthatunk elő oly módon, hogy a főzendő anyagot a készü­lékben elrendezett szűrőbe helyezzük és a lecsöpögő nedvet egy alátétben föl­fogjuk. A találmánynak két kiviteli alakját a mellékelt rajz tünteti föl, amelyen az 1. ábra a készülék kivitelét használat közben, a 2. ábra pedig szétszedve mutatja, míg a 3. ábrán a másik kivitel látható. A befőzésre, illetőleg a sterilizálásra szolgáló készülék, mint fönt említve volt, két (a) és (b) részből áll. (1. és 2. ábra.) Az átlyukgatott (d) fenékkel ellátott (a) rész (c) falán (e) vezetékek vannak el­rendezve ^z (f) rugók számára, amelyek a (g) üvegek vagy effélék födelének rög­zítéséi e és biztosítására szolgálnak. A fölső (a) rész (h) födele csavaró iá 3 segélyével erősíthető az (a) részre, vagy pedig célszerűbben (i) húzórúgók segé­lyével biztosítható helyzetében. Az (i) rúgók végei (k) gyűrűkké vannak kiké­pezve, amelyek a (h) födél (1) kiugrá­saiba és az (a) rész (m) füleibe akasz­tatnak és eközben kellően megfeszülnek, Az (i) húzórúgók feszültségéhek változta­tásával a gőznyomás is megfelelően sza­bályozható, mivel meghatározott túlnyo­másnál a rugók engednek és ezáltal a nyomás kiegyenlítődését lehetővé teszik. A sterilizáláshoz használt rendszerint 100 fok C. hőmérsékletű gőz nyomásá­nak szabályozására egyébként a (h) fö­délen egy (o) szelep is alkalmazható, amelyen át a fölös gőz eltávozhat. A készülék alsó (b) része gőzfejlesztő gyanánt szolgál és elzárható (n) beöntő csőtoldattal van ellátva. A (b) rész fönt úgy van kiképezve, hogy az (a) résszel kellően összekapcsolható. A készülék használati módja a követ­kező: Az (a) részt, mint az 1. ábra mutatja, a sterilizálandó anyaggal megtöltjük és azután a (b) részbe, illetve föléje helyez­zük. Ez utóbbit vízzel töltjük meg, a vizet

Next

/
Thumbnails
Contents