72869. lajstromszámú szabadalom • Sterilizáló készülék

fölmelegítjük, mire a kifejlődött gőz a (d) rostafenéken át az (a) részbe áram­lik és az ott levő anyagon a befőzési vagy sterilizálási műveleltet elvégzi. Ennek befejeztével az (a) részt a (b) részről levesszük és a sterilizált anyag lehűtése után kiürítjük, mire a készülék újból használatba vehető. Tömör fenék beillesztése esetén száraz hővel is lehet sterilizálni vagy aszalni. A 3. ábrán föltüntetett kivitel szintén a gőzfejlesztésre szolgáló alsó ^1)- Víz­tartányból és a fölső (2) köpenyből áll, amelyen a már említett (3) vezetékeik vannak elrendezve. A (2) köpenyre a (4) tartógyürű jön, amelyhez a zsák­alakú (5) szűrő van egyszerű hozzákötö­zés útján vagy más alkalmas módon erősítve. Az (5) szűrő alatt a (6) alátét foglal helyet, amely a rostaalakú állvá­nyon nyugszik. Az (5) szűrő (4) tartó­gyűrű és (6) alátét kivitelére valamely alkalmas eszköz, pl. drótkengyel hasz­nálható. A sterilizálandó, illetve kifőzendő gyü­mölcsök és effélék az (5) szűrőbe he­lyeztetnek, az (1) tartányba lévő víz föl­melegíttetik s a gőzök a rostaalakú áll­vány nyílásain keresztül a (6) alátét külső oldala mentén fölszállva, az (5) szűrő lyukain áthatolnak s a gyümöl­csökkel stb. benső érintkezésbe jutnak. A képződő gyümölcsnedv a (6) alátétben fogatik föl. A leírt kivitelnek az az előnye van, hogy a gyümölcsök és effélék fölvételére nem törékeny és csekély hőellenálló ké­pességű anyagból készült edények van­nak alkalmazva. Az ezek helyett a gyü­mölcsök stb. tartánya gyanánt alkalma­zott szűrő tetszőleges szilárd és hőellen­álló anyagból készülhet. A leírt készülékkel a befőzés, sterili­zálás vagy aszalás igent kevés víz- és; tüzelőfogyasztás mellett gyorsan és köny­nyen végezhető, mimellett a szokásos, külön betétre nincs szükség. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. A 70964. 1. számú szabadalommal vé­dett sterilizáló, készülék kiviteli alakja, jellemezve azáltal, hogy a készülék két egymásba helyezhető vagy össze­kapcsolKató részből áll, amelyek* kö­zül a sterilizálandó anyagot tartal­mazó edények fölvételére szolgáló fölső rész csáváról ássál vagy rugók segélyével rögzíthető zárófödelet líord és rostafenékkel van ellátva, az alsó rész pedig víztartány és gőzfejlesztő gyanánt van kiképezve. 2 Az 1. igénypont szerint/ sterilizáló készülék kiviteli alakja, jellemezve­azáltal, hogy a behelyezett üvegek födeleinek rögzítésére szolgáló rugók számára a készülék fölső részének falán vezetékek vannak elrendezve. 3. Az 1. igénypont szerinti sterilizáló készülék kiviteli alakja, jellemezve azáltal, hogy a fölső rész zárófödele beakasztott vonórugók segélyével van helyzetében biztosítva. 4. A 3. igénypont szerinti sterilizáló készülék kiviteli .alakja, jellemezve azáltal, hogy az edényben uralkodó, gőznyomás szabályozására a födelet az edénnyel összekötő, változtatható feszültségű rugók vannak fölhasz­nálva. 5. Az 1. igénypont szerinti sterilizáló készülék kiviteli alakja, jellemezve azáltal, hogy a fölmelegítendő anyag levételére a készülékben fölfüggesz­teít szűrő szolgál s az ebből lecsöpögő gyümölesnedv egy alátétben foga­id: föl. (1' rajzlap melléklettel.) pallai részvény társaság nyomdája budapesté*

Next

/
Thumbnails
Contents